Ukończyłam pierwszy rok studiów. W minionym roku akademickim nie przysługiwały mi żadne świadczenia naukowe, mimo że miałam bardzo dobre wyniki. Brałam też udział w wielu konferencjach. Mam wysoką średnią. Zamierzam wystąpić z wnioskiem o stypendium rektora. Czy będę mogła ubiegać się o dodatkowe stypendia poza uczelnią – pyta pani Katarzyna.
Student nie tylko ma prawo wnioskować o stypendium rektora, które przyznawane jest przez uczelnię, ale także o np. świadczenia przydzielane przez ministerstwo. Może się jednak ubiegać o nie dopiero po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek dotyczy osób, które podjęły studia drugiego stopnia i rozpoczęły je w ciągu roku od uzyskania tytułu licencjata lub inżyniera. Stypendium może być przyznane studentowi, który zaliczył rok akademicki i uzyskał wpis na kolejny albo został przyjęty na studia drugiego stopnia. Wymóg ten nie dotyczy sytuacji, gdy przyczyną niezaliczenia roku był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka. Świadczenie nie przysługuje osobom, które ukończyły już jeden kierunek.
To student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (najczęściej dziekana wydziału). Dokładny termin przedstawiania kandydatur określa uczelnia. Z tym, że rektor ma czas jedynie do 15 października 2016 r. na przekazanie zaakceptowanych wniosków do ministerstwa nadzorującego szkołę wyższą (np. nauki, obrony, zdrowia, kultury itd.).
Dziennik Gazeta Prawna
Reklama
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi legitymującemu się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami. Brane pod uwagę będą tylko te uzyskane od dnia rozpoczęcia tych studiów do 30 września 2016 r. Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania świadczenia trzeba złożyć dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć. Mogą to być zwłaszcza:

Reklama
w przypadku stypendiów naukowych:
– kopia stron czasopisma lub książki zawierających nazwisko autora, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce, miesiąc i rok wydania,
– kopia dokumentu patentowego,
– potwierdzenie złożenia zgłoszenia wynalazku,
– kopia materiału pokonferencyjnego zawierającego nazwisko prelegenta albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji,
– kopia dyplomu uzyskanego w konkursie;
przy osiągnięciach artystycznych:
– zaświadczenie wystawione przez wydawcę książki, albumu, płyty lub innego dzieła artystycznego,
– kopia broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu;
przy osiągnięciach w sporcie:
– zaświadczenie wystawione przez właściwy polski związek sportowy (informacja o zawodach, w których brało się udział, i zajęte miejsca),
– zaświadczenie wystawione przez Akademicki Związek Sportowy.
Student może przedstawić swoją kandydaturę do stypendium na każdym z kierunków, na którym się kształci, z tym że otrzyma tylko jedno świadczenie na wskazanym przez siebie fakultecie. Zgłoszenie powinno zawierać wyłącznie osiągnięcia związane z danymi studiami, zatem nie należy przedstawiać tych, które dotyczą innych albo są związane z realizacją zainteresowań, hobby lub z pracą zawodową.
Po zweryfikowaniu podania przez rektora wnioski trafią do ministerstwa i są oceniane metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia. Do oceny wniosków minister może powołać ekspertów. Po zakończeniu procedury sporządza listę rankingową uszeregowaną według liczby punktów.
Stypendium otrzymają studenci najwyżej ulokowani w rankingu. Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium. Następnie do uczelni oraz do studentów będą wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania wsparcia lub odmowy.
Ostateczną wysokość przyznanego świadczenia ustala minister, lecz nie może ona przekroczyć 15 tys. zł. ©?
We wniosku nie mogą być podawane
osiągnięcia uzyskane przed datą rozpoczęcia studiów,
po 30 września 2016 r. lub planowane na rok akademicki 2016/2017,
w przypadku studentów, którzy otrzymali stypendium ministra w poprzednich latach – osiągnięcia uzyskane przed 1 października roku akademickiego, w którym otrzymali ostatnie stypendium.
Podstawa prawna
Art. 173, art. 178, art. 181, art. 184, art. 187 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.). Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz.U. z 2015 r. poz. 1050).