Wchodzi w życie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich. Teraz o dofinansowanie będzie mógł się ubiegać nie tylko student, ale także osoba w trakcie rekrutacji. Niezależnie, czy rozpoczyna ona edukację wyższą, czy zamierza ją kontynuować na stopniu magisterskim lub doktoranckim.

Po uzyskaniu statusu studenta musi jednak jak najszybciej dostarczyć bankowi dokument zaświadczający o odbywaniu studiów. Należy także spełnić kryterium wiekowe - edukację wyższą należy rozpocząć przed ukończeniem 25. roku życia.

Wniosek

Wnioski można składać od 15 lipca do 20 października w postaci papierowej na formularzu ustalonym przez bank. Wyjątkowo w 2016 roku, z powodu wprowadzanych zmian obowiązuje termin od 15 sierpnia do 31 października. Wniosek musi zawierać: imię, nazwisko, numer PESEL (lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa wydającego dokument), datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania. W formularzu muszą być podane również nazwa i adres uczelni lub jednostki naukowej, poziom kształcenia i kierunek studiów albo dziedzina nauki lub sztuki oraz dyscyplina naukowa lub artystyczna w przypadku studiów doktoranckich, forma studiów i ich przewidywany termin ukończenia.

W sytuacji gdy wnioskujący kontynuuje jednocześnie dwa kierunki lub jakiś już ukończył, powinien we wniosku zawrzeć na ten temat odpowiednią informację. Osoba ubiegająca się o kredyt musi udostępnić bankowi dane niezbędne do oceny zabezpieczenia spłaty kredytu oraz wskazać o jaką wysokość raty się ubiega. Ponowne dostarczenie powyższych informacji jest konieczne w przypadku, gdy kredytobiorca złoży wniosek o podwyższenie miesięcznej wypłaty. W takim przypadku bank dokonuje ponownej oceny zabezpieczenia spłaty kredytu. Jeżeli jest ona negatywna, wierzyciel odrzuca wniosek o podwyższenie miesięcznej raty. Jeżeli jest pozytywna, do umowy dołącza się właściwy aneks.

Do składanego formularza powinny być dołączone odpowiednie dokumenty: zaświadczenie o odbywaniu studiów lub pisemne potwierdzenie udziału w rekrutacji, dokument potwierdzający dane wnioskodawcy oraz dokument potwierdzający prawo do ubiegania się o kredyt w przypadku obcokrajowców.

W roku akademickim 2016/2017 wypłaty otrzymywane przez studentów podzielono na 3 stopnie. Rata podstawowa będzie wynosić 600 zł, obniżona 400 zł, a podwyższona 800 lub 1000 zł. Próg dochodowy uprawniający do otrzymania kredytu wynosi 2500 zł na osobę w rodzinie.

Niezmienny pozostaje sposób spłaty kredytu. Następuje ona najpóźniej po 2 latach od zakończenia studiów. Jedna rata nie może przekroczyć 20 proc. miesięcznego dochodu dłużnika. Jeżeli znajdzie się on w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość zawieszenia płacenia kolejnych części na maksymalnie 12 miesięcy.

Od wejścia w życie rozporządzenia, banki udzielające kredytów studenckich będą miały obowiązek przekazywania danych wnioskujących do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz dokonywania oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki. Jeżeli ocena dla wszystkich możliwych wysokości rat jest negatywna, student może do 30 listopada złożyć wniosek o kredyt do innego banku.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest zobowiązany do przekazywania zbiorczych informacji na temat osób ubiegających się o kredyt właściwemu ministrowi do spraw szkolnictwa wyższego. Musi on również informować banki o przypadkach składania wniosków do więcej niż jednego z nich.

Na podstawie otrzymanych informacji minister do spraw szkolnictwa wyższego ustala progi dochodowe na osobę w rodzinie, które będą uprawniały do otrzymania kredytu studenckiego w kolejnym roku akademickim.

W umowie zawieranej między studentem, a bankiem musi być wskazana wysokość miesięcznej raty oraz okres i termin jej wypłacania, wysokość spłacanych rat przez kredytobiorcę oraz termin ich zwrotu. Raty pożyczki są przekazywane studentowi od października danego roku akademickiego lub od miesiąca, w którym została ona przyznana.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2016 roku.

Aleksandra Kowlaczyk