Wkrótce zmieni się wygląd legitymacji ucznia dla dzieci i młodzieży oraz legitymacji nauczycielskiej przebywających za granicą i uprawniających do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na terenie RP. Wszystko po to, by maksymalnie zabezpieczyć je przed fałszerstwami. Co się zmieni?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wykazu dokumentów publicznych legitymacja ucznia dla dzieci i młodzieży oraz legitymacja nauczyciela o których mowa w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na terenie RP, są dokumentami publicznymi kategorii trzeciej. W związku z tym wytwarzanie takich dokumentów musi odbywać się w sposób uwzględniający szczególne środki bezpieczeństwa.

Dokumenty te muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed fałszerstwem, które zostały określone w rozporządzeniu w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem. Legislatorzy jednak twierdzą, że obecnie wydawane legitymacje ucznia dla dzieci i młodzieży oraz legitymacje nauczyciela są niedostatecznie zabezpieczone, zatem konieczna jest zmiana wzorów dostosowanych do aktualnych wymagań.

Co i kogo obejmie zmiana?

Zmiana w legitymacjach dot. zwolnienia z opłaty za przejazdy, obejmie:

- dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

  • szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
  • szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
  • sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
  • szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich,

- nauczycieli uczących języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach.

Nowe legitymacje dla ucznia i nauczyciela

Legitymacje dla ucznia i nauczyciela będą dokumentami papierowymi, dwustronnymi bez zdjęcia, posiadającymi zabezpieczenia zarówno w papierze, jak i druku, drukowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz dystrybuowane konsulom Rzeczypospolitej Polskiej w celu personalizacji oraz wydania ww. uczniom i nauczycielom za granicą.

Nowe wzory legitymacji będą miały całkowicie zmienioną szatę graficzną oraz szereg zabezpieczeń (m.in. tło giloszowe, druk reliefowy, mikrodruki, włókna zabezpieczające), będą też stanowić druki ścisłego zarachowania. Wytwarzanie legitymacji będzie się odbywać poza polskimi placówkami dyplomatycznymi, które będą jedynie te legitymacje przed wydaniem personalizować (nanosząc m.in. dane dotyczące numeru legitymacji, imienia i nazwiska posiadacza, daty jego urodzenia, nazwy szkoły, daty wydania legitymacji czy lokalizacji konsulatu) oraz przedłużać ich ważność.

Podobnie jak obecnie, legitymacje wydawane uczniom i nauczycielom za granicą będą uprawniały do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oraz do ulgowych biletów wstępów do miejsc kultury oraz parków narodowych.

Termin ważność legitymacji

Dokumenty publiczne wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność, a jeśli ich termin został określony – zachowują ważność do upływu terminu przewidzianego w tych dokumentach. Biorąc pod uwagę, że ważność legitymacji ucznia i legitymacji nauczyciela jest cyklicznie przedłużana na czas trwania roku szkolnego obowiązującego w państwie wydania z terminem ważności upływającym ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny - przyjęto, że ważność legitymacji będzie przedłużana nie dłużej niż przez okres trzech lat od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Właściwym w zakresie wydawania legitymacji i przedłużania ich ważności jest konsul. MSZ wyda na blankiety 105 tys. zł brutto (przyjmując górną granicę ceny jednostkowej wydruku oraz zapotrzebowanie na poziomie wydawanych 30 tys. legitymacji rocznie).