Mimo podobnego celu oraz sposobu funkcjonowania pomiędzy placówkami istnieje zasadnicza różnica, dotyczy ona właśnie osób, które mogą korzystać z tej formy wsparcia.

§2 zarządzenia stanowi, że „Bursa jest międzyszkolną placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla młodzieży kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania, uczęszczającej do różnych szkół”. Podczas gdy internat to placówka opiekuńczo-wychowawcza określonej szkoły (zakładu zbiorczego) dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

Oznacza to, że w internacie nie mogą mieszkać osoby uczęszczające do różnych szkół. Gdyby tak się z jakichś powodów stało internat można przekształcić w bursę. Warunkiem jest, że co najmniej 30% wychowanków stanowią uczniowie z trzech różnych szkół.

Ponadto w §4 rozróżniono podmioty odpowiedzialne za sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad jednostką. Audytowaniem internatu zajmuje się dyrektor szkoły, przy której internat został utworzony. Z kolei odpowiedzialnym za sprawdzanie bursy jest kurator oświaty i wychowania, bądź z jego upoważnienia gminny dyrektor szkół lub inspektor oświaty i wychowania.