Termin finalizacji przewodów doktorskich z powodu pandemii COVID-19 został wydłużony dwukrotnie: 31 grudnia 2021 r. na dzień 31 grudnia 2022 r. i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2023 r. Młodzi naukowcy jednak uważają, że przez długi czas ograniczony był dostęp do infrastruktury badawczej, laboratoriów, bibliotek i archiwów.

Doktoraty przedłużone

Pierwotnie zamknięciu miały ulec przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r. Jednakże z uwagi na pandemie, termin ten wydłużano. Wyznaczony przez ustawodawcę nowy termin to 31 grudnia 2024 r. To już kolejny raz, gdy data ta ulega zmianie. W szczególnie trudnej sytuacji są studenci, którzy zaczęli studia doktoranckie i wszczęli przewody doktorskie w roku akademickim 2018/2019. Ich studia przybiegły podczas pandemicznych obostrzeń.

Co ze stypendium doktoranckim?

Zmiany w prawie nie przedłużają jednak okresu stosowania przepisu art. 195a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.). Przepis ten mówi o wymogu przyznania stypendium doktoranckiego nie mniej niż 50 proc. uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich.

Minister może mianować rektora

Jakie są inne zmiany, Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce? M.in. w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa przez pierwszego rektora nowo utworzonej uczelni publicznej minister może odwołać tego rektora. Wówczas do końca okresu kadencji odwołanego rektora obowiązki pełni powołany przez ministra nowy rektor.

Ustawę 17 stycznia uchwalił Senat, teraz czeka na podpis prezydenta. Nowela ustawy wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących studiów doktoranckich, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 roku.