Szkoły wyższe mogą już starać się o budowę na swoim terenie strzelnic w ramach uproszczonej procedury. Przewiduje to ustawa z 7 lipca 2023 r. o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie (Dz.U. poz. 1906), która dziś wchodzi w życie.

Celem nowej regulacji jest danie uczelniom możliwości sprawnej budowy strzelnic jako przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia interesów państwa i kształtowania postaw patriotycznych. Aby ten cel osiągnąć, ustawa wprowadza szybszą i łatwiejszą ścieżkę proceduralną dla wymaganych zgód administracyjnych. Przewiduje mianowicie, że po uzyskaniu przez uczelnię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile jest wymagana przepisami) zezwolenie na budowę strzelnicy wojewoda wyda w uproszczonym trybie. Do jego udzielenia wystarczy bowiem samo uzyskanie opinii odpowiednich instytucji (np. zarządu województwa, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wojewódzkiego konserwatora zabytków), a nie – jak to ma miejsce zazwyczaj w procedurze uzyskiwania zezwolenia na budowę – uzgodnień, pozwoleń czy warunków.

W ramach uproszczonej procedury zgoda na realizację strzelnicy może dotyczyć nie tylko budowy obiektów budowlanych przeznaczonych na ten cel, lecz także instalacji, urządzeń i obiektów niezbędnych m.in. do zabezpieczenia terenu uczelni przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zezwolenie może objąć również budowę dróg wewnętrznych i ciągów pieszych oraz budowę bądź przebudowę uzbrojenia terenu szkoły wyższej. Na wniosek uczelni uzasadniony interesem publicznym wojewoda będzie nadawał decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji rygor natychmiastowej wykonalności. ©℗