Dodatkowe przyczyny odwołania zajęć przez nauczyciela oraz wysokość zarobków podczas okresu niezdolności do pracy – m.in. takie nowe informacje będą musiały wprowadzać szkoły do Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra edukacji i nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej, który trafił do konsultacji społecznych.

Przypomnijmy, SIO to ogólnopolski elektroniczny zbiór baz danych służący gromadzeniu informacji o placówkach oświatowych, a także o nauczycielach i uczniach. Jego celem jest uzyskanie danych niezbędnych m.in. do prowadzenia polityki oświatowej państwa, analizy efektywności wykorzystania pieniędzy publicznych przeznaczonych na oświatę, a także podnoszenia jakości edukacji.

Planowana nowelizacja poszerzy m.in. zakres zbieranych danych dotyczących przyczyn nieprowadzenia zajęć przez nauczycieli. – Zmiana ta wynika z potrzeby uzupełnienia systemu o informacje niezbędne m.in. do dokonywania analiz rzeczywistego zapotrzebowania kadrowego wśród nauczycieli. Ponadto szczegółowe dane w zakresie przyczyn nieprowadzenia zajęć dadzą możliwość ich analizy wraz z informacjami dotyczącymi wypłacanego wynagrodzenia – uzasadnia Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Resort chce też gromadzić informacje na temat celów udzielonego urlopu dla poratowania zdrowia. – Może on zostać przyznany w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia oraz na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację, a wymiar takiego urlopu może być różny. Dodatkowe dane pozwolą m.in. na szacowanie ewentualnych skutków finansowych z tytułu wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli korzystających z tego urlopu – wyjaśnia resort.

Nowelizacja ma też dostosować dane w sprawie awansu zawodowego do zmian wprowadzonych ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1730). Z tego powodu w nowelizacji uwzględniono choćby konieczność gromadzenia wiadomości dotyczących odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. Zmiany wiążą się także ze składnikami wynagrodzenia nauczycieli. W tym przypadku również zaproponowano zwiększenie zakresu informacji, jakie mogą być zbierane przez system, np. o dane o zarobkach wypłacanych za czas zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej lub o jednorazowym świadczeniu na start, które otrzymuje nauczyciel przygotowujący się do wykonywania zawodu. Jednocześnie resort edukacji proponuje m.in. uchylenie obowiązku gromadzenia danych dotyczących wysokości wynagrodzenia z tytułu przyznanego dodatku za uciążliwość pracy. ©℗