„Edukacja wymaga zmiany, ale na pewno nie wymaga rewolucji” – tymi słowami prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz rozpoczyna nagranie, w którym zaprasza na pikietę przed budynkiem Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie. Jednym z powodów pikietowania są niskie płace w oświacie. Co jeszcze chcieliby zmienić związkowcy?

Zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego pikieta odbędzie się w piątek, 1 września, o godz. 12:00, przed budynkiem Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie, przy al. Szucha 25. Wezmą w niej udział związkowcy, przedstawiciele rodziców i oświatowych organizacji społecznych oraz liderzy edukacyjni. Jej celem jest zwrócenie uwagi na trudną sytuację w oświacie. Czego konkretnie domagają się pikietujący?

„1 września idziemy na pikietę, ponieważ: mamy rekordowo wysoką inflację i rekordowo niskie pensje - 3690 zł brutto dla początkującego nauczyciela” - czytamy na stronie ZNP. Powodów dla odbywającej się pod hasłem „Lekcja obywatelska. Temat: Edukacja jest najważniejsza” pikiety jest jednak więcej.

Na co Związek Nauczycielstwa Polskiego chce zwrócić uwagę pikietując? Główne problemy

 • Niedocenienie nauczycieli przez państwo - pensja początkującego nauczyciela tylko o 90 zł więcej niż płaca minimalna.
 • Grożąca uczelniom zapaść kadrowa - niskie wynagrodzenia (5 zł powyżej minimalnej krajowej) nie zachęcają zdolnych ludzi do pracy w zawodzie naukowca.
 • Pogarszające się warunki nauki i pracy w oświacie, na polskich uczelniach i w placówkach badawczych.
 • Braki kadrowe – już teraz nauczycieli jest za mało, ale będzie jeszcze gorzej, bo obecna kadra starzeje się.
 • Złe reformy i ich skutki.
 • Niewłaściwie finansowana edukacja.
 • Centralnie sterowana edukacja oraz brak autonomii i samodzielności szkół.
 • „Rządy, które pozwalają na pauperyzację nauczycielek i nauczycieli oraz obniżanie ich społecznego i zawodowego prestiżu, w bezpośredni sposób narażają na niebezpieczeństwo przyszłość swoich narodów” („25 lekcji o edukacji i demokracji”).

Postulaty. Co Związek Nauczycielstwa Polskiego chciałby zmienić w Polsce?

Poprzez swoją pikietę Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się realnej poprawy sytuacji materialnej nauczycieli i pracowników.

Chcemy edukacji ukierunkowanej na kluczowe kompetencje, a nie szczegółowe wiadomości, edukacji opartej na autonomii i samodzielności szkół, a nie centralnie sterowanej, edukacji równych szans” – czytamy na stronie ZNP.

Co to konkretnie znaczy?

Konkrety. Organizując pikietę Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się następujących rozwiązań

1. Edukacji na miarę XXI, a nie XIX wieku

 • „odchudzenia” podstawy programowej,
 • indywidualizacji kształcenia w klasach do 20 uczniów,
 • darmowych podręczników na wszystkich etapach edukacyjnych,
 • kształcenia kompetencji kluczowych,
 • wsparcia specjalistów – psychologów i pedagogów,
 • lekkich tornistrów dla uczniów.

2. Edukacji dobrze i racjonalnie finansowanej

 • wzrostu i urealnienia nakładów budżetowych na edukację od przedszkoli po uczelnie wyższe,
 • prawnego zagwarantowania procentowego udziału wydatków na oświatę w stosunku do PKB na poziomie nie niższym niż 3 proc.,
 • realnej poprawy sytuacji materialnej nauczycieli przez powiązanie systemu wynagradzania nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce,
 • finansowania wynagrodzeń nauczycieli z budżetu państwa,
 • wzrostu wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami.

3. Edukacji z profesjonalną i dowartościowaną kadrą

 • dowartościowania i docenienia kadry nauczycielskiej oraz pracowników edukacji,
 • systemowego wspierania rozwoju profesjonalnego,
 • wprowadzenia radykalnej podwyżki nauczycielskich płac oraz mechanizmu gwarantującego ich regularny wzrost,
 • ograniczenia biurokracji,
 • wyposażenia miejsc pracy nauczycieli,
 • poprawy warunków pracy,
 • modyfikacji systemu oceny pracy nauczycieli.

4. Edukacji ukierunkowanej na kluczowe kompetencje, a nie szczegółowe wiadomości

 • kształcenia kompetencji kluczowych, w tym pracy zespołowej, krytycznego i twórczego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów;
 • ograniczenia tradycyjnych metod nauczania na rzecz sposobów pracy, które autentycznie angażują młodych ludzi – takich, które budzą pasje, zachęcają do stawiania pytań, badania i robienia rzeczy ważnych dla siebie i pożytecznych dla świata;
 • mądrego korzystania z nowych mediów i technologii

5. Edukacji opartej na autonomii i samodzielności szkół, a nie centralnie sterowanej

 • samodzielności szkoły zamiast centralnego sterowania - więcej decyzji w rękach dyrekcji, nauczycieli i nauczycielek;
 • budowania takich zespołów nauczycielskich, które wypracowują modele działania szkoły z uwzględnieniem potrzeb swoich uczniów i społeczności lokalnej;
 • przebudowy systemu nadzoru pedagogicznego – więcej doradztwa i wsparcia, mniej arbitralnej kontroli;
 • faktycznej swobody dla nauczycieli w realizacji programu nauczania i metod nauczania,
 • współpracy z organizacjami społecznymi – korzystania z ich wsparcia i zasobów.

6. Edukacji równych szans

 • wsparcia dla dzieci z trudnościami i ze specjalnymi potrzebami,
 • przeciwdziałania selekcji oraz segregacji uczennic i uczniów,
 • edukacji bez rankingów,
 • szkoły wsparcia i współpracy, a nie rywalizacji;
 • szkoły jako przyjaznego miejsca z dobrym klimatem do nauki, dbania o relacje nauczyciele – uczniowie – rodzice;
 • wsparcia edukacyjnego i psychospołecznego dzieci; ograniczenia rywalizacji i nacisku na indywidualne sukcesy.