Zasiłek losowy to specjalne świadczenie, na które liczyć mogą poszkodowani przez negatywne zjawiska atmosferyczne. Jakie warunki trzeba spełnić, by go uzyskać?

Przyznawany w ramach rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom zasiłek losowy pomyślany został jako forma wsparcia rodzin, dzieci i uczniów przy realizacji celów edukacyjnych, pomocy uczniom w formie wyjazdów edukacyjno-terapeutycznych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024. Co warto o nim wiedzieć?

Kto może ubiegać się o zasiłek losowy?

Odbiorcami zasiłku losowego mogą być osoby, u których, na podstawie artykułu 4.0 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zaistniała konieczność wypłat zasiłku celowego. Zasiłek losowy jest wypłacany dzieciom, uczniom i rodzinom, które spełniają następujące warunki:

  • poniosły straty w gospodarstwach domowych w wyniku wystąpienia żywiołu,
  • ze względu na straty, które poniosły nie mają możliwości prawidłowo funkcjonować w środowisku szkolnym,
  • są dziećmi uczącymi się w zerówce lub uczniami uczęszczającymi do szkół wszystkich typów kształcących się w formie dziennej.

Zasiłek losowy – ile wynosi kwota wsparcia?

Istnieje więcej niż jedna możliwość otrzymania wsparcia. W ramach zasiłku losowego można bowiem otrzymać:

  • 1000 zł na jedno dziecko.
  • Dofinansowanie do wyjazdu terapeutycznego w maksymalnej wysokości 1540 zł na jednego ucznia albo wsparcie na organizację zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych.

Co ważne, zasiłek jest świadczeniem jednorazowym, bezzwrotnym i niezależnym od wysokości dochodu. Istotny jest także fakt, że można łączyć wsparcie opisane w pierwszym punkcie z jedną z opcji z punktu drugiego.

Zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne

Wsparcie na organizację zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów, którzy nie skorzystali z wyjazdu terapeutycznego wynosi 500 zł na jedno dziecko lub ucznia oraz, jak czytamy na gov.pl, „dodatkowo w wysokości iloczynu liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach podzielonej przez 5, zaokrąglonej w górę do pełnych jedności, i kwoty 1000 zł.”.

Jak czytamy na rządowej stronie, zwyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów, kształcący się w tych szkołach w formie dziennej a zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub zajęcia terapeutyczno-edukacyjne organizowane są dla:

  • dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  • uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • uczniów uczęszczających do szkół wszystkich typów, kształcących się w tych szkołach w formie dziennej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.