Na świadectwach, dyplomach i certyfikatach znajdą się informacje dotyczące poziomu posiadanych kwalifikacji. Tak zakłada ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Porządkuje ona system kwalifikacji zawodowych w Polsce przez utworzenie dwóch instrumentów go integrujących: Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) oraz Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). ZRK będzie prowadzić Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ustawa wprowadza definicję kwalifikacji. Będzie to zestaw efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych) zgodnych z ustalonymi wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone oraz formalnie potwierdzone. PRK obejmuje osiem poziomów kwalifikacji. Przykładowo pierwszy odpowiada tym zdobytym w szkole podstawowej, a siódmy na studiach magisterskich.
Reklama

Reklama
Łatwiej będzie też uznawać doświadczenie zawodowe uzyskane w innych krajach Unii. Uproszczenie obecnych procedur przewiduje z kolei ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ma wejść w życie 18 stycznia 2016 r. Wprowadza europejską legitymację zawodową. O jej wydanie będą mogły ubiegać się osoby mające uprawnienia do wykonywania danej profesji regulowanej. Wniosek o nią będzie można złożyć we własnym kraju. Jedynie w przypadku świadczenia usług transgranicznych w zawodach związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym europejska legitymacja zawodowa zostanie wydawana przez państwo przyjmujące. Będzie ważna przez 18 miesięcy.
Ponadto Polska będzie również zobowiązana informować o osobach, które utraciły, nawet tymczasowo, prawo do wykonywania zawodu. Obowiązek ten dotyczy specjalistów, których działalność ma wpływ na bezpieczeństwo pacjentów (a więc lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów), weterynarzy, a także innych zawodów medycznych regulowanych w Polsce oraz specjalistów prowadzących działalność związaną z edukacją osób małoletnich, opieką nad dziećmi i wczesną edukacją. Aby nie powstawały wątpliwości, których fachów dotyczy obowiązek przekazywania powiadomień, ustawa wprowadzona upoważnienie dla prezesa Rady Ministrów do określenia ich listy w drodze rozporządzenia. Przepisy precyzują zakres informacji, jaka musi zostać przekazana. Są to: tożsamość specjalisty, którego dotyczy zakaz wykonywania profesji, wskazanie zawodu, który obejmuje oraz organu, który wydał orzeczenie w tej sprawie.
Obecnie najbardziej mobilne profesje to nauczyciel szkoły średniej, pielęgniarka, elektryk, lekarz, fizjoterapeuta.
Etap legislacyjny
Czeka na podpis prezydenta