Od 2016 r. w przedszkolach i szkołach, w których uczą się dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną, obowiązkowe będzie zatrudnienie nauczyciela wspomagającego.

Zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku, wynikają z nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2015 poz. 1113).

Rozporządzenie dotyczy uczniów, którzy mają orzeczenie wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone.

Do tej pory nauczycie wspomagający był zatrudniany tylko wtedy, gdy zgodę na to wyraził organ prowadzący placówkę.

Od nowego roku taka zgoda nie będzie potrzeba, jeśli w orzeczeniu dziecka znajdzie się zalecenie, że może realizować obowiązek szkolny w placówce ogólnodostępnej z pomocą nauczyciela wspomagającego. W takim wypadku szkoła obligatoryjnie będzie musiała dziecku naukę zapewnić.

Taki obowiązek obejmie szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego. Pomoc nauczyciela, nauczyciel wspomagający lub asystent będzie musiał mieć przy tym kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.

Ponadto, jeżeli organ prowadzący wyrazi na to zgodę, będzie możliwość zmniejszenia liczby dzieci w oddziale integracyjnym przedszkola lub liczby uczniów w klasie integracyjnej. Obecnie na grupę od 15 do 20 uczniów, przypada od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.