Kandydat na studia nie może domagać się stosowania korzystniejszego przelicznika punktów uzyskanych na maturze, jeżeli został on wskazany w uchwale uczelni niezgodnej z prawem. Tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).
Sprawa dotyczyła kandydatki na studia lekarskie w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Zabrakło jej trzech punktów, aby się na nie dostać. Niedoszła studentka domagała się stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyjęcia na kierunek. Wskazała, że zgodnie z uchwałą uczelni z lutego 2009 r. w sprawie rekrutacji na studia powinna otrzymać wyższą punktację. Według niej za jeden punkt uzyskany z matury z fizyki na poziomie rozszerzonym powinien zostać zastosowany przelicznik 1,5 punktu. Wydział jednak z niego zrezygnował. Rektor wyjaśnił, że korzystna dla kandydatki uchwała musiała zostać uchylona. Ministerialny departament nauki i szkolnictwa wyższego powiadomił bowiem uczelnię po tym, że została ona podjęta z naruszeniem prawa. Zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) zasady rekrutacji na studia powinny zostać uchwalone do 31 maja w roku poprzedzającym nabór. Oznacza to, że w przypadku naboru na rok akademicki 2009/2010 decyzje w tej sprawie szkoła wyższa miała czas podjąć jedynie do 31 maja 2008 r. Zmiana regulacji po tej z dacie jest niezgodna z prawem.
Mimo tej argumentacji studentka zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Ten jednak ją oddalił.
– Należy zgodzić się ze stanowiskiem organu przedstawionym w zaskarżonej decyzji, że skarżąca w istocie domaga się uznania, iż nabyła prawo do zastosowania korzystniejszego przelicznika punktów na podstawie regulacji zawartych w uchwale wydanej po 31 maja 2008 r., a zatem wbrew zapisom art. 169 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – stwierdził WSA w orzeczeniu.
To stanowisko zakwestionowała kandydatka i wniosła skargę kasacyjną do NSA.
– Taka decyzja narusza prawa nabyte. Uchwała z lutego 2009 r. przyznała bowiem korzystniejsze zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze – wskazała.
Do tej argumentacji nie przychylił się NSA i oddalił skargę kasacyjną.
– Skarga nie ma usprawiedliwionych podstaw. Prawa nabyte mogą wynikać tylko z ustaw, a nie aktów niższego rzędu i to jeszcze niezgodnych z prawem. Tego, że uchwała podjęta po 31 maja 2008 r. w sprawie rekrutacji na studia na rok akademicki 2009/2010 narusza przepisy, nikt nie kwestionuje. Nie można zatem domagać się na jej podstawie ochrony praw nabytych, skoro ten jest akt rażąco niezgodny z ustawą – wytłumaczył Jan Tarno, sędzia NSA.
Wyrok zostanie opatrzony tezą.
ORZECZNICTWO
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 listopada 2015 r. sygn. akt I OSK 1619/15.