Dyrektor szkoły zdecydował się na zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków. Również przez okres toczącego się postępowania karnego nie wypłacał pedagogowi pełnego wynagrodzenia. Czy po uniewinnieniu nauczyciel ma prawo do godzin ponadwymiarowych, które miał zaplanowane, ale ich nie wykonywał?
Nie. W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków wynagrodzenie nauczyciela może ulec ograniczeniu. Wyrównanie wynagrodzenia następuje, jeżeli w prowadzonym postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym zostaną wydane prawomocne orzeczenie albo wyrok uniewinniający lub postępowania te zostaną umorzone z powodu braku dowodów. Zatrzymana kwota wynagrodzenia nie jest więc wypłacana w terminach wypłaty wynagrodzeń pracowniczych, lecz podlega zwrotowi w razie wystąpienia któregoś z wymienionych zdarzeń. Dopiero gdy postępowanie dyscyplinarne lub karne zakończy się umorzeniem z braku dowodów winy albo wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniającego, a nauczycielowi nie zostanie wypłacone zatrzymane wynagrodzenie, można uznać, że pracodawca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia. Nauczyciel może wtedy – na podstawie art. 481 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy – żądać odsetek za czas opóźnienia. Zgodnie jednak z wyrokiem Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2011 r., III PK 62/10, wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych, których nauczyciel nie przepracował z powodu zawieszenia go w pełnieniu obowiązków, nie może być zwrócone.
Zdaniem SN skoro w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, to brakuje podstawy prawnej do żądania wyrównania wynagrodzenia za takie godziny nieprzepracowane w okresie usprawiedliwionego nieświadczenia pracy w okresie zawieszenia. Przepisy prawa pracy nie dopuszczają wyjątków przyznania prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych lub nadliczbowych, których pracownik nie przepracował z jakichkolwiek przyczyn. Gwarancyjny charakter przyznawania prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy dotyczy co do zasady stałych i pewnych składników wynagrodzenia, które pracownik uzyskuje, gdy faktycznie wykonuje pracę.