Od września chciałabym umieścić córeczkę w żłobku. Niestety w dwóch placówkach prowadzonych przez gminę wszystkie miejsca są zajęte. Wprawdzie wpisałam się na listę rezerwową, ale nie wiadomo, ile czasu będę musiała czekać, aż któreś z nich się zwolni. Postanowiliśmy więc z mężem, że ulokujemy córkę w prywatnym żłobku. Widzieliśmy kilka ofert, ale nie wiemy, jak wybrać odpowiednią placówkę. Czy musi ona gwarantować taki standard opieki jak gminny żłobek i czy można to sprawdzić – pyta pani Małgorzata.
Rodzice, którzy chcą umieścić dziecko w prywatnym żłobku lub klubie dziecięcym, powinni przede wszystkim sprawdzić, czy jest on wpisany do gminnego rejestru tych placówek. Zdarza się bowiem, że mimo obowiązku zarejestrowania część z nich działa bez zezwolenia. Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zostało po to objęte szczególnymi przepisami, aby ich przestrzeganie gwarantowało zapewnianie maluchom bezpiecznych warunków pobytu i odpowiednią opiekę. Dlatego warunkiem uzyskania wpisu do rejestru jest działanie zgodnie z ustawą żłobkową. Nałożone prawem standardy są takie same zarówno dla gminnych, jak i prywatnych placówek. Najważniejsze wymogi dotyczą m.in. standardów lokalowych oraz ochrony przeciwpożarowej i sanitarnej, jakie musi spełniać placówka. Są one potwierdzane pozytywnymi opiniami straży pożarnej i sanepidu. Kolejna kwestia, która jest regulowana przez przepisy, to wykształcenie i doświadczenie personelu, a także określony wskaźnik zatrudnienia opiekunek uzależniony od liczby przebywających w placówce dzieci.
To, czy żłobek albo klub dziecięcy jest wpisany do rejestru, rodzic może sprawdzić w urzędzie gminy lub miasta, który jest zobowiązany do jego prowadzenia. Zawiera on informacje o wszystkich zarejestrowanych placówkach, które są prowadzone na terenie gminy, nawet jeżeli ich właściciel mieszka lub ma siedzibę na terenie innego samorządu. Rejestr powinien być udostępniony w biuletynie informacji publicznej urzędu. Są w nim podane podstawowe informacje o jednostce oraz jej właścicielu, takie jak dane adresowe, numery NIP i REGON oraz liczba miejsc. Innym sposobem potwierdzenia tego, że placówka dla dzieci jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy i wpisana do rejestru, jest poproszenie jej właściciela o przedstawienie stosownego zaświadczenia. Taki dokument jest wystawiany przez gminy dla każdego zarejestrowanego żłobka lub klubu dziecięcego. Każda wpisana do rejestru placówka jest również kontrolowana przez gminę w trakcie jej funkcjonowania. Nadzór odbywa się na podstawie planu. W jego ramach przeprowadzane są planowane kontrole, podczas których urzędnicy mogą wchodzić do lokalu, gdzie udostępniane są im dokumenty pracownicze osób zatrudnionych. Mogą też żądać okazania innych dokumentów oraz udzielania zarówno pisemnych, jak i ustnych wyjaśnień. W razie wykrycia nieprawidłowości kontrolerzy mogą zobowiązać właściciela do ich usunięcia. Jeżeli natomiast sami rodzice zauważą jakieś nieprawidłowości w funkcjonowaniu żłobka lub klubu dziecięcego związane np. z opieką nad maluchami, mogą w każdej chwili zawiadomić o tym gminę. Ma ona prawo zarządzić czynności nadzorcze poza przyjętym wcześniej planem. Taka kontrola będzie odbywać się na takich samych zasadach jak ta przeprowadzana w zwykłym trybie. ©?
Opłaty za prywatny żłobek są zróżnicowane
Rodzic, który zapisuje dziecko do prywatnego żłobka lub klubu dziecięcego, musi zwykle liczyć się z tym, że będzie płacił za opiekę więcej niż w gminnej placówce. Opłaty mogą jednak być niższe tam, gdzie samorządy dotują pobyt maluchów w prywatnych placówkach. Tyle tylko, że nie muszą tego robić obowiązkowo – dofinansowanie zależy od decyzji lokalnych władz i możliwości budżetowych gminy. Właściciele wielu żłobków biorą też udział w organizowanych co roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursach, które pozwalają im uzyskać dofinansowanie do bieżących kosztów funkcjonowania, co przekłada się na niższe opłaty dla rodziców. Z kolei rodzice, którzy są zatrudnieni w firmach prowadzących zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, powinni zapytać, czy w jego ramach przyznawane jest dofinansowanie do opłat za opiekę w żłobku (dotyczy to również przedszkoli). Może to być kolejny sposób na obniżenie kosztów związanych z pobytem dziecka w placówce.
Podstawa prawna
Art. 26–27, art. 30, art. 54–57 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).