Absolwenci studiów pedagogicznych bez względu na to, czy będą chcieli zatrudnić się w szkole, czy przedszkolu, będą musieli – co do zasady – mieć tytuł magistra. Przewiduje to projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
Zmiana przepisów była konieczna ze względu na ich dostosowanie do wymagań kwalifikacyjnych obowiązujących od roku akademickiego 2012/2013 w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r. poz. 131).
Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w szkołach i przedszkolach będą musieli legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich oraz mieć przygotowanie pedagogiczne. Analogiczne rozwiązania wprowadzone zostaną dla nauczycieli języków obcych. Wymóg magistra nie zostanie wprowadzony w przypadku nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu oraz doradców zawodowych.
W przepisach przejściowych zawarto, że osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia według nowych standardów, czyli tych dotyczących przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, zachowują kwalifikacje do nauczania w tych placówkach do 31 sierpnia 2020 r. Po tym okresie konieczne będzie posiadanie kwalifikacji na poziomie studiów magisterskich. Z kolei osoby, które są już zatrudnione w szkołach i przedszkolach, nie będą miały obowiązku uzupełniać kwalifikacji. MEN przyznaje też, że w projekcie uwzględnia stanowisko Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, które domagały się podwyższenia wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych do poziomu studiów magisterskich. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2016 r.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach