Absolwenci studiów pedagogicznych bez względu na to, czy będą chcieli zatrudnić się w szkole, czy przedszkolu, będą musieli – co do zasady – mieć tytuł magistra. Przewiduje to projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
Zmiana przepisów była konieczna ze względu na ich dostosowanie do wymagań kwalifikacyjnych obowiązujących od roku akademickiego 2012/2013 w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r. poz. 131).
Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w szkołach i przedszkolach będą musieli legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich oraz mieć przygotowanie pedagogiczne. Analogiczne rozwiązania wprowadzone zostaną dla nauczycieli języków obcych. Wymóg magistra nie zostanie wprowadzony w przypadku nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu oraz doradców zawodowych.