Szkoły wyższe nie będą musiały zmieniać profilu studiów, aby nadal móc prowadzić kierunki ogólnoakademickie. Tak zakłada nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, którą Senat uchwalił bez poprawek.
Obecne przepisy wskazują, że uczelnia, która chce uzyskać uprawnienia do prowadzenia studiów na profilu ogólnoakademickim, musi spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest uzyskanie co najmniej pozytywnej oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na studiach o profilu praktycznym. Niestety wymóg ten też obejmuje uczelnie, które już kształcą na studiach ogólnoakademickich. Oznacza to, że aby móc dalej prowadzić te kierunki, szkoła wyższa musiałaby przejściowo zmienić profil kształcenia na praktyczny, uzyskać pozytywną notę PKA, a następnie powrócić do studiów ogólnoakademickich. Taki schemat postępowania byłby nieracjonalny – wydziały, które oferują takie kształcenie, zatrudniają dodatkową kadrę i prowadzą badania naukowe.
Reklama

Reklama
Dlatego nowelizacja odstępuje od tego obowiązku. W zamian wprowadza jednak wymóg uzyskania pozytywnej oceny PKA – niezależnie od profilu.
Regulacja naprawia błąd popełniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowelizacji z 11 lipca 2014 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. poz. 1198). Resort starał się ratować sytuację, wydając interpretację korzystną dla uczelni. Jednak była ona krytykowana, ponieważ wykraczała poza literalne brzmienie przepisów. Zdaniem niektórych ekspertów stosowanie się szkół wyższych do tej interpretacji (czyli nieuzyskanie pozytywnej oceny kształcenia najpierw na studiach o profilu praktycznym) mogłoby doprowadzić do tego, że dyplomy wydawane absolwentom byłyby nieważne.
Etap legislacyjny
Nowelizacja skierowana do podpisu prezydenta