Rada społeczna szpitala jest w konflikcie z szefem placówki. Czy może zdecydować o rozwiązaniu z nim stosunku pracy?Nie. Rada społeczna funkcjonuje w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą i jest organem inicjującym określone działania oraz opiniodawczym. Jest także ciałem doradczym dla kierownika szpitala. Można postawić tezę, że jest to quasi rada nadzorcza, bowiem jej członkowie mają dostęp do newralgicznych dla instytucji medycznej informacji dotyczących rocznego planu finansowego, podziału zysków, wysokości zaciągniętych kredytów czy wartości posiadanych aktywów. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze. zm.) do zadań rady szpitala należy przedstawianie opinii i wniosków w sprawach rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z dyrektorem szpitala.
Zadania rady nie muszą ograniczać się do tych wyznaczonych przez art. 48 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, ale mogą obejmować również inne kwestie i sprawy – byleby odpowiadały roli, jaką ona odgrywa (por. rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego z 10 kwietnia 2013 r., nr NK-N.4131.168.23.2013.MG). Rada nie ma uprawnień władczych i jest jedynie organem doradczym, który jest tworzony, by wypełniać obowiązki określone we wspomnianej ustawie. Jej członkowie nie działają wyłącznie w swoim imieniu, ale jako przedstawiciele wybrani np. przez radę gminy lub radę powiatu. Dlatego też nie można stwierdzić, iż rada spełnia kryteria pozwalające uznać ją za organizację społeczną, a tym samym nie może ona zostać dopuszczona do udziału w postępowaniu sądowo-administracyjnym na podstawie art. 33 par. 2 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) – por. postanowienie NSA w Warszawie z 14 czerwca 2012 r. (sygn. II OZ 491/12). Rada społeczna może jednak oceniać sposób zarządzania szpitalem i przedstawiać swoje stanowisko radzie powiatu czy sejmikowi województwa co do całokształtu pracy dyrektora szpitala. To z kolei może skutkować przyznaniem mu nagrody bądź podjęciem uchwały o zwolnieniu go z pracy czy rozwiązaniu kontraktu.

dr Marcin Mazuryk radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Szmulik i Wspólnicy Sp.k.