W skład kapituły, powoływanej przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, wchodzą reprezentanci środowisk akademickich (nie mogą w tym czasie pełnić funkcji rektorskich i dziekańskich), opiniotwórczych i zatrudniających absolwentów uczelni. Kapituła spotyka się trzy razy: jesienią, aby wyciągnąć wnioski z poprzedniej edycji rankingu; w marcu, aby przyjąć kryteria rankingu na dany rok; i w kwietniu, aby zatwierdzić rezultaty przed ich podaniem do publicznej wiadomości. W 2015 r. w kapitule rankingu znalazło się osiem osób.

Przewodniczącym kapituły został prof. dr hab. Michał Kleiber – były prezes Polskiej Akademii Nauk. Honorowym przewodniczącym mianowano prof. dr. hab. Marka Safjana – sędziego Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W skład kapituły weszli również: prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski – były dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz były rektor komendant Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, prof. dr hab. Marek Rocki – senator RP, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, były rektor Szkoły Głównej Handlowej. W skład weszli także: prof. dr hab. Franciszek Ziejka – przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, i prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko – były rektor Akademii Medycznej w Warszawie.
Do składu zaproszono również prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicję Adamczak i Włodzimierza Kicińskiego – kuratora Banku BPS SA, byłego prezesa Nordea Bank Polska. W kapitule zasiadł również Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i były prezes Polskiej Agencji Prasowej.
Kapituła rankingu miała duże znaczenie dla ułożenia wag dla poszczególnych kryteriów rankingu. Jak piszą przedstawiciele Fundacji Edukacyjnej Perspektywy: „Każdy ranking ma dwa elementy subiektywne: wybór kryteriów oraz ustalenie wag procentowych, z jakimi te kryteria będą uwzględniane. Wszystko inne można zobiektywizować, ale kryteria i ich wagi zawsze będą ustalane arbitralnie”.