Już wiemy, jak tegorocznym maturzystom poszły egzaminy dojrzałości. Ile osób nie zdało? Ile uzyskało maksymalne wyniki? I jak wyglądają różnice między formułami?

Ogłoszone 7 lipca przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) wyniki matury obejmują zarówno egzamin pisany w formule 2015, jak i w formule 2023. Co ważne, wyniki matur dotyczą wyłącznie osób, które zdawały egzamin w sesji głównej, i nie dotyczą tych, które z ważnych powodów pisały maturę w sesji dodatkowej.

Wyniki matur 2023

Dla wszystkich maturzystów:

 • Maturę zdało 84,4% wszystkich maturzystów.
 • Prawo do poprawki ma 11,3%.
 • Matury nie zdało 4,3% maturzystów.

Dla Formuły 2023:

 • Zdało - 91,1%
 • Ma prawo do poprawki - 6,4%
 • Nie zdało - 2,5%

Dla Formuły 2015:

 • Zdało - 74,6%
 • Ma prawo do poprawki - 18,4%
 • Nie zdało - 7%

Dla maturzystów z Ukrainy:

 • Zdało - 57,5%
 • Ma prawo do poprawki - 32,8%
 • Nie zdało - 9,7%

Odsetek sukcesów w przypadku języków mniejszości narodowych:

 • język białoruski – 100%
 • język litewski – 100%
 • język ukraiński – 100%

Najwyższe wyniki matur 2023

Jak podała CKE, z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych, a tym samym otrzymało najwyższy wynik 1259 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, w tym m.in.:

 • 268 osób – historia
 • 190 osób – język polski
 • 141 osób – filozofia
 • 84 osoby – wiedza o społeczeństwie
 • 78 osób – geografia
 • 76 osób – matematyka
 • 67 osób – język angielski
 • 64 osoby – biologia

Wybitni maturzyści 2023

 • Osoby, które ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90% do 100% punktów - 2555
 • Osoby, które ze wszystkich egzaminów dodatkowych w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90% do 100% punktów - 6819
 • Osoby, które ze wszystkich egzaminów, do których przystąpiły – zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych – w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90% do 100% punktów - 294Unieważnienia egzaminu maturalnego

Wiceminister edukacji o wynikach matury

"Tegoroczne wyniki matur są nieco lepsze niż w poprzednich latach. Widać również, że nie ma zbyt dużych różnic między województwami. Zwłaszcza w nowej formule wyniki między województwami są w miarę porównywalne. Nieco większe są te różnice w przypadku starej matury" – skomentował wyniki matury 2023 Dariusz Piontkowski.

Unieważnienia egzaminu maturalnego

W czasie egzaminu:

 • Niesamodzielne rozwiązywanie zadań - 1
 • Wniesienie / korzystanie z urz. telekom - 48
 • Zakłócanie przebiegu egzaminu - 0

Po egzaminie:

 • Naruszenie przepisów przeprowadzania - 39
 • Egzaminator stwierdził niesamodzielność - 21
 • Zagubienie / zniszczenie arkusza - 0
 • Inne przypadki - 9

Ogółem - 118

Centralna Komisja Egzaminacyjna o maturach 2023

 • Do egzaminu maturalnego przystąpiło 253 495 zdających – obywateli Polski oraz 113 zdających – obywateli Ukrainy.
 • Przebieg egzaminu maturalnego monitorowało 1 593 obserwatorów: pracowników kuratoriów oświaty, organów prowadzących (JST), szkół wyższych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, CKE, OKE, studentów ostatnich lat studiów magisterskich.
 • Zdający rozwiązali zadania w ponad 1 341 300 arkuszach.
 • Rozwiązania zadań otwartych zostały sprawdzone przez 26 022 wykwalifikowanych egzaminatorów, pracujących w 1513 zespołach, w 444 ośrodkach.
 • Przeprowadzono ponad 541 700 egzaminów ustnych.

Indywidualne wyniki matury 2023

Swoje indywidualne wyniki maturzyści mogą sprawdzić w szkole, w której zdawali egzamin lub za pośrednictwem oficjalnego portalu internetowego, który udostępniła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Aby skorzystać z tej drugiej możliwości należy zalogować się na swoje konto w systemie ZIU.

Odwołanie od wyniku matur

Przypominamy, że maturzyści, którzy mają zastrzeżenia do przyznanej im liczby punktów mogą odwołać się od wyniku egzaminu. Należy to zrobić wnioskując o ponowne przeliczenie punktów i sprawdzenie zadań. Jeżeli mimo odwołania okręgowa komisja egzaminacyjna nie podwyższy oceny, maturzysta może jeszcze odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Więcej na temat procedury przeczytasz tu>>

Egzamin poprawkowy w sierpniu 2023 r.

Jak informuje CKE, do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. By przystąpić do poprawki, należy do 14 lipca br. złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Oświadczenie musi być złożone u dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE – tam, gdzie składana była deklaracja.

Terminy egzaminów w sesji poprawkowej:

 • 21 sierpnia br. (poniedziałek) – część ustna.
 • 22 sierpnia br. (wtorek), godz. 9:00 – część pisemna.

Wyniki oraz przesłanie świadectw do szkół – 8 września br.