Czy sprawdzę swoją pracę maturalną

W ubiegłym roku zdawałam egzamin dojrzałości. Uważam, że moja praca została źle oceniona, ale uznałam, że może kilka punktów nie zrobi różnicy przy rekrutacji na studia, bo i tak uzyskałam bardzo dobry wynik. Niestety myliłam się. W tym roku postanowiłam ponownie przystąpić do matury z tego przedmiotu, aby podwyższyć uzyskaną notę i jeszcze raz wziąć udział w naborze na uniwersytet. Obawiam się jednak, że sytuacja się powtórzy. Czy mam możliwość sprawdzenia, czy egzaminator nie pomylił się, sprawdzając moją pracę?

TAK

Osoba, która chce skontrolować, jak jej praca została sprawdzona, ma taką możliwość. Centralna Komisji Egzaminacyjna (CKE) opracowała w tym roku zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy maturalnej. Wcześniej każda okręgowa komisji egzaminacyjna ustalała własne zasady. Teraz zostały ujednolicone.

Podstawa prawna

Art. 9a ust. 2, art. 44zzz ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Czy wniosek trzeba złożyć osobiście

Zamierzam wnioskować o wgląd w pracę egzaminacyjną. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna jest oddalona od mojego miejsca zamieszkania. Czy muszę osobiście pojechać do OKE, aby wnieść o wgląd do pracy?

NIE

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej rzeczywiście składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Można go jednak dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną, faksem albo pocztą tradycyjną. Najlepiej sporządzić go na formularzu opracowanym przez komisję egzaminacyjną. We wniosku należy podać imię i nazwisko zdającego, PESEL, dane teleadresowe (w tym adres pocztowy i – jeżeli to tylko możliwe – adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego lub inny sposób kontaktu). Dzięki temu będzie możliwe jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym terminie wglądu. W podaniu trzeba również wskazać, jaki egzamin chce się sprawdzić.

Wniosek o wgląd zainteresowany może złożyć dopiero od dnia ogłoszenia wyników danego egzaminu. Dla matur jest to 30 czerwca br.

Podstawa prawna

Art. 44zzz ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Czy pełnomocnik jest uprawniony do wglądu

Nie zgadzam się z punktacją przyznaną mi przez egzaminatora, który sprawdzał moją pracę. Chciałbym, aby profesor uniwersytecki, który specjalizuje się w tej dziedzinie, sprawdził, czy została ona prawidłowo oceniona. Czy mam prawo wyznaczyć osobę, która będzie mogła zobaczyć pracę?

NIE

Do wglądu w pracę maturalną uprawniony jest tylko zdający i jedynie jemu może być ona udostępniona. Nie mają takiego prawa jego rodzice ani prawni opiekunowie. Do wglądu nie będą też upoważnieni pełnomocnicy maturzysty ani inna osoba przez niego wskazana. Zatem również wyznaczony przez maturzystę profesor takiej możliwości nie ma. Centralna Komisja Egzaminacyjna wskazała, że jedynie w przypadku np. sprawdzianu po szkole podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego prawo wglądu mają rodzice ucznia (jeżeli nie jest on pełnoletni).

Podstawa prawna

Art. 44zzz ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Czy komisja musi udostępnić pracę od ręki

Zamierzam wystąpić o wgląd w pracę egzaminacyjną. Czy jeśli pojadę do okręgowej komisji egzaminacyjnej i złożę wniosek, od razu będę mógł ją przejrzeć?

NIE

Wnioski o wgląd w pracę są rozpatrywane zgodnie z kolejnością. Dyrektor okręgowej komisji, jeżeli to możliwe, w porozumieniu z wnioskodawcą, wyznacza termin wglądu (dzień i godzinę) w ciągu nie więcej niż pięciu dni roboczych od otrzymania podania maturzysty. Dyrektor określa również miejsce wglądu. Po dokonaniu tych ustaleń komisja informuje zainteresowanego.

Czas oczekiwania na wgląd nie może być dłuższy niż 14 dni od momentu złożenia wniosku (przy podaniach przesyłanych listownie decyduje data wpływu do komisji okręgowej). W przypadku otrzymania znacznej liczby wniosków w krótkim okresie dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu – jednak nie więcej niż o 7 dni.

Podstawa prawna

Art. 44zzz ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Czy możliwa jest zmiana terminu wglądu

W tym roku będę chciała sprawdzić moją pracę maturalną. Mam już jednak zaplanowane wakacje i obawiam się, że okręgowa komisja wyznaczy termin, w którym nie będę mogła przybyć. Czy będę mogła prosić o zmianę daty?

TAK

Wyznaczony przez dyrektora komisji okręgowej termin wglądu może zostać zmieniony zarówno na prośbę maturzysty, jak i komisji okręgowej. Decyzja o zmianie dnia powinna być podjęta w porozumieniu z osobą zainteresowaną oraz biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne komisji.

CKE określiła również, co się dzieje, jeśli zainteresowany się spóźni na wyznaczoną godzinę wglądu. Wówczas – jeżeli to tylko możliwe – termin przesuwany jest na późniejszą godzinę tego samego dnia. Z kolei jeśli sprawdzenie pracy tego dnia nie jest już możliwe (np. ze względów organizacyjnych lub na prośbę maturzysty), termin może zostać przesunięty na inną datę.

Podstawa prawna

Art. 44zzz ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Czy komisja poprawi wynik egzaminu

Z uwagi na liczne wątpliwości dotyczące jakości sprawdzania prac będę zabiegał o wgląd do moich egzaminów. Czy jeżeli okaże się, że komisja pomyliła się, oceniając maturę, będę mógł starać się o zmianę wyniku?

TAK

Jeżeli podczas wglądu maturzysta zgłosi zastrzeżenia dotyczące sprawdzenia pracy, w tym liczby punktów przyznanych przez egzaminatora, komisja okręgowa powinna dążyć do wyjaśnienia jego wątpliwości. Jeśli wyjaśnienia okażą się niewystarczające i zainteresowany będzie podtrzymywał zastrzeżenia dotyczące sprawdzenia pracy, może skierować do dyrektora komisji okręgowej wniosek o weryfikację sumy punktów. Powinien on zostać złożony nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych po dokonaniu wglądu.

Jeśli zastrzeżenia dotyczą kwestii natury technicznej, np. pomyłek w sumowaniu liczby punktów przyznanych za rozwiązania poszczególnych zadań, weryfikacji dokonuje pracownik wskazany przez dyrektora komisji okręgowej. Powinno to nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż w ciągu 14 dni od wpłynięcia do komisji okręgowej wniosku maturzysty. W uzasadnionych przypadkach okres może zostać wydłużony, jednak nie więcej niż o 7 dni.

Jeżeli zastrzeżenia dotyczą kwestii merytorycznych, dyrektor komisji okręgowej wskazuje osobę, która ponownie oceni rozwiązania wskazanych zadań zgodnie ze schematem punktowania opracowanym przez CKE.

Jeżeli w wyniku weryfikacji sumy punktów wynik egzaminu został podwyższony, stosowne zmiany powinny zostać naniesione w dokumentacji egzaminu i w systemach informatycznych. Zdający musi zostać bezzwłocznie poinformowany (telefonicznie, drogą elektroniczną albo listem poleconym) o zmianie wyniku egzaminu. Otrzymuje też nowe świadectwo. Wynik egzaminu dojrzałości powinien być także bezzwłocznie zmieniony w Krajowym Rejestrze Matur.

Podstawa prawna

Art. 44 zzz ust. 3–6 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Czy komisja wyznaczy inne miejsce wglądu

Chciałbym sprawdzić swoją pracę maturalną. Poprosiłem rodziców, aby w moim imieniu dokonali wglądu i zweryfikowali, czy nie zaszła pomyłka przy sprawdzaniu egzaminu. Okręgowa komisja jednak odmówiła, twierdząc, że takie prawo ma tylko zdający. Jestem osobą niepełnosprawną i nie mam możliwości, by pojechać do OKE. Czy mogę zatem prosić o to, aby komisja umożliwiła mi dokonanie wglądu w innym miejscu?

TAK

Prace maturalne są w posiadaniu okręgowej komisji egzaminacyjnej i zazwyczaj w jej siedzibie są one sprawdzane przez zainteresowanych maturzystów. Procedury opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną przewidują jednak, że w szczególnych i uzasadnionych przypadkach wynikających z niepełnosprawności osoby uprawnionej do wglądu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może wyrazić zgodę na zorganizowanie i przeprowadzenie wglądu poza jej siedzibą.

Podstawa prawna

Art. 44zzz ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Czy po upływie roku można sprawdzić pracę

Zastanawiam się nad wglądem do swojej pracy maturalnej. Chciałbym mieć pewność, że egzaminator nie pomylił się przy ocenianiu zadań. Czy taką decyzję muszę podjąć od razu po ogłoszeniu wyników?

NIE

Prace egzaminacyjne są przechowywane przez 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników danego egzaminu. Decyzji tej zatem nie trzeba podejmować niezwłocznie. Warto jednak pamiętać, że po sześciu miesiącach nie będzie możliwe zorganizowanie i przeprowadzenie wglądu do pracy egzaminacyjnej.

Podstawa prawna

Art. 44zzz ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Czy pracę maturalną można skopiować

Będę starał się o wgląd w pracę egzaminacyjną. Czy komisja umożliwi mi skopiowanie udostępnionych materiałów?

NIE

Centralna Komisja Egzaminacyjna zastrzega, że praca maturalna nie może być kopiowana lub powielana w żadnej formie lub w jakikolwiek sposób. Nie dopuszcza się również możliwości wykonywania zdjęć pracy egzaminacyjnej, w całości lub w częściach. Podczas dokonywania wglądu przez maturzystę obowiązuje również zakaz korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych. Może on jedynie sporządzać notatki, ale korzystając z materiałów przekazanych przez okręgową komisję egzaminacyjną (długopis i kartki). Nie wolno mu korzystać z własnych przyborów.

Podstawa prawna

Art. 44zzz ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).