Od 175 zł do maksymalnie 770 zł wyniesie dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu „Wyprawka szkolna”. Te same kwoty obowiązywały również w 2014 r. i 2013 r.
Ich utrzymanie przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. W tym roku dofinansowanie do szkolnych książek jest skierowane do rodzin, w których dzieci od 1 września br. rozpoczną naukę w III klasie szkoły podstawowej, III klasie ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz IV klasie technikum.
– Program „Wyprawki” został ograniczony, ale trzeba pamiętać, że coraz większa grupa dzieci jest obejmowana darmowymi podręcznikami. Od września prawo do nich będą mieli np. uczniowie I klasy gimnazjum – mówi Irena Koszyk, naczelnik wydziału oświaty Urzędu Miasta w Opolu.
Warunkiem skorzystania z dopłaty jest spełnianie kryterium dochodowego, w takiej wysokości, która obowiązuje przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne, czyli 574 zł na jedną osobę w rodzinie. Podobnie jak w ubiegłych latach, przyznanie dofinansowania będzie możliwe w przypadku przekroczenia tego progu, jeżeli w rodzinie występuje np. niepełnosprawność lub długotrwałe bezrobocie. Uczniów, którzy na tej podstawie otrzymają pomoc, nie może być jednak więcej, niż 5 proc. ogólnej ich liczby objętej „Wyprawką szkolną” na terenie gminy.
Ponadto, tak jak w ubiegłych latach, kryterium dochodowe nie będzie brane pod uwagę w przypadku dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami wskazanymi w przepisach rozporządzenia, a którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Projekt przewiduje, że wysokości dopłat będą zróżnicowane w zależności od tego, w której klasie i w jakiej szkole dziecko rozpoczyna naukę, a w przypadku tych niepełnosprawnych dodatkowo od rodzaju dysfunkcji zdrowotnej. Dofinansowanie będzie wynosić od 175 zł do maksymalnie 770 zł. Wniosek o jego udzielenie rodzic składa do dyrektora szkoły, w której od września będzie podejmowana edukacja. Termin na ich składanie każda gmina określa indywidualnie.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia