Mój syn przygotowuje się do egzaminu gimnazjalnego, który będzie miał miejsce przez trzy dni od 21 kwietnia. Kilka lat temu test gimnazjalny pisała córka. Dostrzegam, że wymagania się zmieniły. Dlaczego? Czy co chwilę trzeba coś zmieniać w naszym systemie szkolnym? Czy nie przydałoby się trochę stabilizacji – pyta pan Andrzej, ojciec 13-letniego Kajetana
Zmiana formuły egzaminu gimnazjalnego stanowiła jeden z etapów długofalowego procesu harmonizacji systemu egzaminów zewnętrznych, który zakończy się w 2015 r. – wyjaśnia Joanna Dębek, rzecznik MEN. – Od 2015 r. każdy etap kształcenia zakończy się pomiarem w zakresie trzech tych samych przedmiotów obowiązkowych: języka ojczystego – polskiego, języka obcego oraz matematyki.
Dodatkowo podczas egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń rozwiązuje zadania z zakresu historii i WOS oraz przyrody, co – razem z edukacją w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej – powinno ułatwić mu wybór ścieżki kształcenia od drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Zmiany niosą ze sobą wiele korzyści. – wyjaśnia rzecznik. – Jakie? Jasno określony zakres merytoryczny poszczególnych zakresów egzaminu – wskazane są konkretne przedmioty, z których wiedza jest sprawdzana na egzaminie. Dzięki egzaminowi uczeń, rodzice, opiekunowie, nauczyciele, szkoła otrzymują precyzyjną i wartościową informację zwrotną na temat wiadomości i umiejętności, które gimnazjaliści opanowali dobrze lub bardzo dobrze, jak również takich, które opanowali słabiej, i wskazane byłoby poświęcenie im więcej czasu w procesie kształcenia uczniów z kolejnych roczników.
Egzamin daje także uczniom możliwość dokładniejszego poznania swoich mocnych i słabych stron, co z kolei może pomóc wybrać dalszą ścieżkę kształcenia. Każdy uczeń otrzymuje dwojaką informację o wyniku – wynik procentowy oraz wynik centylowy dla każdego z zakresów egzaminu gimnazjalnego. Wynik procentowy określa odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania z danego zakresu. Wynik centylowy określa odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Podstawa prawna
Art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.). Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 977). Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.).