Obecnie utrata tytułu naukowego nadanego przez Prezydenta RP, czyli profesury, jest możliwa w jednym przypadku – gdy naukowiec złoży fałszywe oświadczenie lustracyjne i zostanie to potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Stanowi tak art. 231 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.). Na ostatnim posiedzeniu posłowie zgłosili jednak poprawkę do nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, z której wynika, że ten tytuł stracą też naukowcy, którzy naruszyli prawa autorskie.
Przypomnijmy, że do tej pory za plagiat można było odebrać tytuł zawodowy (licencjata, inżyniera, magistra) lub stopień naukowy (doktora i habilitację), ale nie profesurę. Kilka razy usiłowano to wprowadzić, ale udawało się tylko częściowo.