Zgodnie z przepisami dyrektor szkoły musi zapoznać nauczyciela z pisemnym projektem oceny i wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń. Z kolei nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na piśmie, jednak nie później niż w ciągu pięciu dni od dnia zapoznania się z projektem oceny. Czy dyrektor może ustalić ocenę pracy przed upływem ww. terminu, jeżeli oceniany nauczyciel złożył swoje uwagi i zastrzeżenia przed upływem tego terminu, a oceniający zapoznał się z treścią uwag i zastrzeżeń?
Co do zasady pracodawca nie powinien przedstawiać nauczycielowi oceny jego pracy podczas biegu pięciodniowego terminu, o którym mowa w par. 5 ust. 3 rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli (dalej: r.s.o.p.n.). Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy nauczyciel w trakcie biegu tego terminu przedłoży już swoje uwagi i zastrzeżenia. Funkcja ochronna tego przepisu zostanie wówczas spełniona. Pogląd potwierdza postanowienie Sądu Najwyższego z 9 lutego 2022 r. (sygn. akt II PSK 297/21). W orzeczeniu tym SN wyjaśnił, że tok postępowania przygotowania oceny pracy nauczyciela określony w art. 6a ust. 8 Karty nauczyciela (dalej: KN) zakłada, że ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń. Przypomnijmy, zgodnie z par. 5 r.s.o.p.n. dyrektor szkoły przygotowuje projekt oceny pracy. Przy czym na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej. Nauczyciel może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy również w formie pisemnej – ma na to pięć dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny. Sąd Najwyższy podkreślił, że zgodnie z tą regulacją obowiązkowi dyrektora odpowiada uprawnienie nauczyciela, które może być realizowane w określonym czasie. Podkreślił jednak, że par. 5 r.s.o.p.n. składa się z dwóch części, które są wobec siebie niezależne i mają samodzielny charakter. Przewidziany pięciodniowy termin dotyczy uprawnienia nauczyciela, a jego celem jest zapewnienie efektywności procedury (dokonywania oceny pracy nauczyciela). Oznacza to, że osoba oceniana może w ciągu pięciu dni od dnia zapoznania się z projektem oceny zgłosić swoje uwagi na piśmie, a dyrektor jest uprawniony do doręczenia nauczycielowi oryginału karty oceny pracy dopiero po upływie tego terminu. Chodzi bowiem o ochronę nauczyciela i zagwarantowanie mu możliwości zrealizowania jego uprawnienia wskazanego przez ustawodawcę. Zdaniem SN oznacza to, że nie dochodzi do naruszenia tego uprawnienia w sytuacji, w której dyrektor zapoznał nauczyciela z pisemnym projektem oceny, wysłuchał jego uwag i zastrzeżeń (to jest obowiązek dyrektora i to na nim spoczywa ciężar dowodowy w tym zakresie), a nauczyciel zrealizował swoje uprawnienie do zgłoszenia uwag dotyczących projektu oceny na piśmie. Wypełnienie tej procedury pozwala na podjęcie kolejnych działań przez dyrektora, choćby nie upłynął jeszcze pięciodniowy termin przewidziany w par. 5 ust. 3 r.s.o.p.n.
Podstawa prawna