Doktoranci, którzy kształcą się w Szkołach Doktorskich pobierają miesięczne stypendium. Jego wysokość oraz zasady przyznawania regulują zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wysokość stypendium doktoranckiego jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia profesora na uczelni, a także od stopnia zaawansowania prac nad rozprawą doktorską.

Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

  • 37 proc. wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
  • 57 proc. wynagrodzenia profesora - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Wynagrodzenie profesora wynosi obecnie 6410 zł brutto, zatem stypendium doktoranckie wynosi:

  • 2371 zł brutto - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
  • 3653 zł brutto - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Na wyższe stypendia mogą liczyć doktoranci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności. Jest ono wówczas wyższe o 30 proc., co oznacza, że doktorant:

  • do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa otrzymuje 3082 zł brutto
  • po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa otrzymuje 4748 zł brutto

Stypendium doktoranckie przysługuje przez 4 lata kształcenia.

Jeśli doktorant złoży rozprawę wcześniej, niż wskazuje na to termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy.

Stypendium doktoranckie nie przysługuje, jeśli kształcący się w Szkole Doktorskiej realizuje w niej projekt badawczy, za który otrzymuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej 150 proc. wysokości stypendium doktoranckiego.

Pracy nad doktoratem nie można łączyć z pracą w charakterze nauczyciela akademickiego i pracownika naukowego. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:

  • w celu realizacji projektu badawczego
  • po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40 proc. wysokości miesięcznego stypendium, 
  • któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.