Aby starać się o zagraniczny staż można to robić na własną rękę, albo skorzystać z jednego z programów, które refundują część kosztów na dojazd i zakwaterowanie na czas praktyki.

Global Talents AISEC

W tym programie staże trwają od 3 do 18 miesięcy. Przeważają jednak oferty od 6 do 12 miesięcy. Uczestnicy mogą wyjechać m.in. do Indii, Chin, Niemiec, Turcji, Kolumbii, Finlandii, Danii i USA.

O przyjęcie na praktykę można się starać maksymalnie do półtora roku po ukończeniu studiów. W momencie zaakceptowania kandydatury przez firmę można być maksymalnie dwuletnim absolwentem. Od wysłania pierwszego zgłoszenia do momentu finalnego zatwierdzenia mija zazwyczaj 4-6 miesięcy.

Każdy uczestnik odbywający praktyki w ramach Global Talents dostaje miesięczną wypłatę. Wypłata ta nie może być niższa niż minimalna krajowa danego państwa. Wypałata powinna pokryć koszta zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu miejskiego. Wypłata może być wyższa ale zależy to od zatrudniającej instytucji.

Firma nie pokrywa natomiast kosztów związanych z przelotem/transportem do kraju docelowego.

Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci umożliwia organizowanie zagranicznych staży i praktyk zawodowych dla uczniów, absolwentów, osób pracujących i poszukujących pracy.
Jednak wnioski o fundusze mogą składać jedynie instytucje / organizacje. To one ustalają, dla jakich osób chciałyby zorganizować staż / praktykę zawodową.

Aby wziąć udział w stażu należy znaleźć instytucję/organizację (np.: uczelnia, szkoła, stowarzyszenie, izba gospodarcza, fundacja, przedsiębiorstwo, pracodawca, Urząd Pracy itp) z Polski, która organizuje staż lub praktykę zawodową i dowiedzieć się, czy prowadzi jeszcze rekrutację uczestników.

W projektach staży może uczestniczyć każdy, kto znajduje się na rynku pracy bądź jest w trakcie kształcenia zawodowego. Mogą to być zatem:

uczniowie szkół zawodowych, czeladnicy, absolwenci, pracownicy różnych branż i zawodów, osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy bądź możliwości przekwalifikowania się.

W projektach wymiany doświadczeń mogą brać udział

nauczyciele zawodu; doradcy zawodowi; szkoleniowcy; osoby zarządzające zasobami ludzkimi; kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach.

W projektach wielostronnych mogą brać udział osoby zatrudnione bądź w inny sposób formalnie związane z instytucją realizującą projekt.

Projekty mogą być realizowane we współpracy z partnerami pochodzącymi z krajów członkowskich Unii Europejskiej (do tej grupy dochodzą jeszcze kraje stowarzyszone w EFTA-EEA: Islandia, Norwegia i Liechtenstein, a także kraje kandydujące: Turcja, Chorwacja, a od 2011 roku również Szwajcaria).

Erasmus +

Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

28 państw członkowskich Unii Europejskiej,państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii;

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich.

Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawują wspólnie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.