Więcej osób będzie mogło uzyskać certyfikat ze znajomości polskiego bez konieczności przystępowania do egzaminu. To jedna ze zmian, którą przewiduje projekt nowelizacji ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Więcej osób będzie mogło uzyskać certyfikat ze znajomości polskiego

Jego celem jest usprawnienie systemu (pisaliśmy o tym w DGP nr 198/2022, „Skrócą się kolejki po certyfikaty ze znajomości polskiego”). Obecnie o certyfikat bez zdawania egzaminu mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy nauczyli się polskiego, np. kształcąc się w tym języku w szkołach działających w systemach edukacyjnych innych państw albo ukończyli studia prowadzone po polsku w uczelni zagranicznej. Resort edukacji proponuje, aby z takiej możliwości mogli skorzystać również ci, którzy np. uzyskali stopień doktora na podstawie rozprawy napisanej i obronionej w języku polskim.
10 567tyle osób przystąpiło do egzaminu z języka polskiego jako obcego w tym roku

Więcej ośrodków do egzaminowania

MEiN zamierza dopuścić też więcej ośrodków do egzaminowania. Zgodnie z planami resortu obowiązek sprawdzania prac pisemnych przejmie jednak od nich Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Wynika to z dużego zróżnicowania m.in. profili działalności tych placówek, co powoduje istotne rozbieżności między ocenami prac egzaminacyjnych. Z tym wiąże się jeszcze jedna ważna zmiana – będą one przekazywały do budżetu państwa 35 proc. pieniędzy pochodzących z opłat za przystąpienie do egzaminu, zamiast dotychczasowych 20 proc.
Projekt zakłada też zwiększenie liczby osób, które będą mogły jednorazowo przystąpić do egzaminu na danym poziomie biegłości językowej – z 20 do 30. Przewiduje również wymóg powołania w skład komisji egzaminacyjnej kolejnego członka na każde rozpoczęte (powyżej 30 osób) 15 osób, a nie jak dotychczas – 10.
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów