Zgodnie z art. 30 ust. 6 Karty nauczyciela (dalej: KN) samorządy terytorialne tworzą regulaminy wynagradzania w trybie uchwały, w których ustalają:
1) wysokość stawek dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy;
2) szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
4) wysokość i warunki wypłacania nagród oraz innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy nauczyciela, jeżeli nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.
Dodajmy, że wypełniając tę dyspozycję, każdy organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego jest zobowiązany do ustalenia dodatków w takiej wysokości, aby po ich zbilansowaniu z pozostałymi składnikami płacy osiągnąć co najmniej wysokość średnich płac dla nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN. Przypomnijmy, że obecnie wynoszą one odpowiednio w przypadku:
1) nauczyciela początkującego – 120 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej,
2) nauczyciela mianowanego – 144 proc. kwoty bazowej,