W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie szkół podstawowych po raz pierwszy przystąpią do sprawdzianu szóstoklasisty w nowej formie. Co się zmieni?

Terminy sprawdzianu szóstoklasisty

1 kwietnia 2015 r. - godz. 9 - język polski i matematyka; godz. 11.45 - język obcy
1 czerwca 2015 r. - Dodatkowy termin sprawdzianu
19 czerwca 2015 r. - Przekazanie przez OKE zaświadczeń ze sprawdzianu do szkół

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie szkół podstawowych po raz pierwszy przystąpią do sprawdzianu szóstoklasisty w nowej formie. Sprawdzian został podzielony na dwie części. Pierwsza sprawdzi wiadomości ucznia z języka polskiego i matematyki oraz umiejętność ich wykorzystania w zadaniach osadzonych w kontekście przyrodniczym lub historycznym. Druga będzie dotyczyła wiadomości i umiejętności ucznia z języka obcego nowożytnego, z którego uczeń miał zajęcia w szkole.

Reklama

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego. Co istotne, podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą ‎stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

Sprawdzian składa się z dwóch części:‎
• część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki (80 minut)
• część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego (45 minut)

Reklama

Języki do wyboru: angielski, ‎francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka ‎obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie ‎później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, ‎pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do ‎drugiej części sprawdzianu. Osoby pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.

Sprawdzian odbywa się w formie pisemnej. Uczniowie przystępują do obu części tego samego dnia. Przerwa pomiędzy nimi trwa 85 minut.

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać. Sprawdzianu nie można nie zdać.‎

Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również przybory do ‎rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań ‎otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka ‎obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń ‎wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie ‎formułuje odpowiedź. ‎

Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast ‎zadania z języka obcego – drugi. Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, ‎w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych.

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery ‎wyniki:‎

• wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego ‎i matematyki)‎
• wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).

Uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ‎ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych ‎sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki lub języka obcego nowożytnego), jest ‎zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne ‎z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.‎