Do końca sierpnia studenci m.in. informatyki, prawa, medycyny będą mogli wystąpić o 27,3 tys. zł rocznie dodatkowego stypendium. Warunek? Muszą być zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej. Tak wynika z rozporządzenia ministra obrony narodowej z 4 lipca 2022 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy (Dz.U. poz. 1447).

Określa ono wykaz kierunków, które są potrzebne armii. Na liście widnieje 68 fakultetów, takich jak m.in.: rachunkowość, zarządzanie, elektronika, informatyka, medycyna, farmacja, psychologia, prawo, dziennikarstwo, zarządzanie kryzysowe, politologia, geodezja, a nawet teologia. Ich studenci, zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej, będą mogli do 31 sierpnia wystąpić do szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (CWCR) z wnioskiem o przyznanie stypendium przez ministra obrony narodowej. – Termin ten pozwoli na uzyskanie informacji w sprawie przyjęcia na daną uczelnię lub kierunek, nawet w przypadku konieczności poprawy egzaminu maturalnego – wyjaśnia MON.
We wniosku trzeba będzie podać np. dane kandydata, zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia na określonym kierunku, planowany termin ich ukończenia, krótkie przedstawienie okoliczności sprawy oraz oświadczenie o spełnianiu wymogów formalnych do powołania do zawodowej służby wojskowej. Stypendia te mają stanowić zachętę do wstąpienia w przyszłości do wojska – dla osób, które zdobyły wykształcenie przydatne w siłach zbrojnych.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku minister obrony narodowej (lub działający z jego upoważnienia szef CWCR) podpisze z kandydatem umowę. W niej określone zostaną m.in. obowiązki studenta, zasady finansowania i zwrotu stypendium, a także jego wysokość. Osoba, która zakwalifikuje się do otrzymywania wsparcia, będzie mogła liczyć na 2280 zł miesięcznie (rocznie 27 360 zł). Student będzie zobowiązany do dostarczania szefowi CWCR zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie kolejnych semestrów. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku w terminie do 30 marca albo 30 września danego roku, wypłata zostanie wstrzymana. Jeśli natomiast przekaże je później, stypendium będzie proporcjonalnie obniżone – za każdy dzień zwłoki 1/30 części miesięcznego stypendium.
Ponadto z rozporządzenia wynika, że wypłata stypendium zostanie wstrzymana również w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów oraz w przypadku odbywania części studiów za granicą w ramach programów wymian międzynarodowych. Osoba pobierająca świadczenie będzie też zobowiązana do informowania szefa CWCR o wszystkich okolicznościach mających wpływ na jego przyznanie, w szczególności dotyczących utraty statusu studenta lub niespełniania wymogów do powołania do zawodowej służby wojskowej.