10 mln zł przeznaczonych zostanie na ustanowiony przez ministra edukacji i nauki Program Wsparcia Edukacji, skierowany do organizacji pozarządowych prowadzących działalność w sferze oświaty i wychowania. Nabór wniosków potrwa do 31 lipca 2022 r.

We wtorek opublikowany został komunikat ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka o ustanowieniu Programu Wsparcia Edukacji.

Celami programu są: wspieranie wychowania patriotycznego, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich, nauka szacunku do wartości takich, jak: wolność, niepodległość, miłość do ojczyzny; włączenie uczniów w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; wspieranie systemu oświaty poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych; wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności rodzinnej, szkolnej, lokalnej i państwowej; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; promocję zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej; rozwój cech psychofizycznych, w tym cech wolicjonalnych, takich jak: determinacja, wytrwałość, wola walki, konsekwencja, dyscyplina pracy; rozwijanie kompetencji takich, jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Program obejmuje dofinansowanie projektów w zakresie takich działań, jak: tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy; organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym kształtujących aktywność społeczną i umiejętność spędzania czasu wolnego; organizowanie współzawodnictwa sportowego szkół; organizowanie wydarzeń, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, warsztatów, odczytów, imprez sportowo-rekreacyjnych, seminariów, konferencji, rajdów, a także inne działania mające na celu wspieranie systemu oświaty.

Proponowane przez wnioskodawców działania powinny wpisywać się merytorycznie w jeden z trzech modułów: innowacyjna edukacja, edukacja patriotyczna, edukacja poprzez sport.

Moduł "Innowacyjna edukacja" obejmuje następujący zakres: kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; wyzwalanie u uczniów i nauczycieli otwartości na nowe technologie i kreatywności poprzez wykorzystanie materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy oraz interaktywnych pomocy dydaktycznych; kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i gospodarczym; upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych; tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szczególności w obszarze nowych technologii.

Moduł "Edukacja patriotyczna" obejmuje następujący zakres: odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski, zgodnie z treściami programowymi dotyczącymi przedmiotu historia dla szkoły podstawowej; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym ukazywanie i wdrażanie uniwersalnych wartości związanych z postawami patriotycznymi; wsparcie wychowawczej roli rodziny zgodnie z treściami programowymi dotyczącymi wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, realizowanymi w ramach zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie".

Moduł "Edukacja poprzez sport" obejmuje następujący zakres: popularyzacja i upowszechnianie idei edukacji poprzez sport; popularyzacja i upowszechnianie wśród uczniów aktywnego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym popularyzacja różnych dyscyplin sportowych; kształtowanie pozytywnych wzorców poprzez wykorzystanie dydaktycznej funkcji sportu, w szczególności połączeniu rozwoju cech psychofizycznych uczniów oraz cech społeczno-kulturowych; upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Do udziału w programie są uprawnione organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach jednego modułu i maksymalnie trzy wnioski w ramach całego programu.

Na moduł "Innowacyjna edukacja można uzyskać można dotację od 50 tys. do 250 tys. zł. Na "Edukację patriotyczną" – od 20 tys. do 250 tys. zł, a na "Edukację poprzez sport" od 20 tys. zł do 250 tys. zł. Nie może ona przekraczać 90 proc. kosztów realizacji projektu. Wymagany jest wkład własny finansowy na poziomie 10 proc.

Nabór wniosków – za pomocą systemu elektronicznego: www.programyedukacyjne.mein.gov.pl. – rozpoczął się 11 lipca. Potrwa do 31 lipca 2022 r.

Jak poinformował resort edukacji i nauki na Twitterze, na Program Wsparcia Edukacji przeznaczono 10 mln zł.

Szczegółowe informacje o programie są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka