Nieobecności na zajęciach i podczas zaliczeń są podstawą do usunięcia z uczelni. Długotrwałe zwolnienia lekarskie mogą być czynnikiem usprawiedliwiającym, ale nie muszą – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Sprawa dotyczyła studentki, która zaskarżyła do sądu decyzję rektora o skreśleniu jej z listy studentów. Rektor wiosna 2014 roku utrzymał w mocy decyzję dziekana wydziału, na którym studiowała dziewczyna. Jego zdaniem art. 190 ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z zm. – dalej ustawa) oraz odpowiednie postanowienia Regulaminu jednostki, obowiązującego od 1.10.2009r. pozwalają mu na podjęcie takiego rozstrzygnięcia, gdy student nie uzyska zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie. Kolejnym powodem skreślenia może być nieuczestniczenie w zajęciach.

Dziewczyna argumentowała, że brak zaliczenia spowodowany był jej stanem zdrowia, co potwierdzają przedstawione przez nią zaświadczenia lekarskie.
W toku spraw sąd ustawił, że skarżąca rozpoczęła naukę w roku akademickim 2009/2010. W drugim roku studiów rozpoczęły się jej problemy ze zdrowiem. Choroba psychiczna, którą dokumentowały zaświadczenia lekarskie potwierdzały stan zdrowia umożliwiający kontynuowanie nauki. O czym władze uczelni były informowane. Z uwagi na niedopełnienie przed kobietę obowiązków studenckich Dziekan usunął ja z listy studentów. Jego zdaniem „studia na uczelni artystycznej charakteryzują się dużą ilością zajęć praktycznych, które wymagają systematyki i ciągłego kontaktu z pedagogiem, który na bieżąco koordynuje prace studenta i udziela w jej trakcie korekt”. Dziekan uznał, że danie studentce kolejnej szansy na kontynuowanie nauki jest niezasadne i niecelowe. Władze wydziału od 2009 roku dwa razy skreślały skarżącą z listy studentów a rektor dawał jej druga szansę. Za trzecim razem nie widział już sensu takim postępowaniu. Przyczyniły się do tego niekończące się zaświadczenia lekarskie, które uniemożliwiały kontynuacje nauki, wnioski o urlopy zdrowotne i niska frekwencja w momentach nieobjętych zwolnieniami.

Sąd nie znalazł podstaw do uznania zasadności żądań skarżącej. Odnoszą się do jej postulatów uznał, że zgodnie z art. 160 §1 ustawy „organizacje i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów”. Z uwagi na powyższe zapisy regulaminu są jednym z dokumentów, które wiążą organ w czasie wydania decyzji administracyjnej. W stosunku do prasy należy stosować postawienie a regulaminu, który obowiązywał w chwili rozpoczęcia przez kobietę studiów.

Decyzja o skreśleniu z listy studentów mieści się w zakresie „uznania administracyjnego”. Dlatego zarówno dziekan jak i rektor mogli podjąć decyzję, która jest skarżona.

Zgodnie z przedstawionymi dowodami, nie ma wątpliwości, że studentka nie wywiązywała się z obowiązków wynikających z pobierania nauki na uczelni wyższej poprzez niezaliczenie dwóch przedmiotów, znajdujących się w toku studiów, niedopuszczenie do egzaminu oraz nieuzyskania minimalnej do zaliczenia semestru liczby punktów ECTS. Sąd uznał, że organy uczelni w sposób dokładny i wnikliwy przeprowadziły postępowanie a skarżąca „wyczerpała regulaminowe możliwości przedłużenia studiów”.

Sąd podzielił zdanie organu iż nie doszło do naruszenia postanowień Regulaminu i oddalił skargę.

Wyrok WSA w Krakowie, sygn. akt: III SA/Kr 812/14