Zmiana jest konsekwencją zapisów ustawy z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) zmieniającej m.in. ustawę Karta nauczyciela i ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W Karcie nauczyciela określono minimalne standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach. Zmiana algorytmu podziału subwencji oświatowej ma na celu dostarczenie samorządom pieniędzy na finansowanie tych standardów.