Nawet 27,3 tys. zł rocznie będzie mógł otrzymać student, który jest zainteresowany powołaniem do służby wojskowej – pod warunkiem że studiuje na kierunku przydatnym dla sił zbrojnych. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy, które zostało skierowane do uzgodnień.

– Proponowane rozwiązanie ma na celu gromadzenie rezerw osobowych w specjalnościach, które znajdują się w zainteresowaniu sił zbrojnych, a nie są objęte programem kształcenia w uczelniach wojskowych. Stypendia mają stanowić zachętę do pełnienia w przyszłości służby i mają na celu przyjęcie do armii osób, które zdobyły przydatne dla wojska wykształcenie – wyjaśnia MON.
Projekt określa zasady przyznawania stypendiów. Będą mogły starać się o nie osoby kształcące się na kierunkach wymienionych na liście opracowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Resort wytypował prawie 70 fakultetów. Wśród nich są: prawo, informatyka, medycyna, zarządzanie, dziennikarstwo, budownictwo, robotyka, psychologia, politologia, cyberbezpieczeństwo, ale także… teologia. W przypadku tego ostatniego fakultetu o stypendia będą mogli starać się tylko studenci wyższych seminariów duchownych lub Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W przypadku pozostałych kierunków o świadczenia będą mogli wnioskować kształcący się w każdej szkole wyższej.
Zainteresowani przyznaniem pieniędzy będą musieli złożyć wniosek – najpóźniej do 31 sierpnia – do szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (CWCR) za pośrednictwem dowolnego wojskowego centrum rekrutacji. Zaopiniowany przez szefa CWCR dokument trafi na biurko ministra obrony narodowej, który podejmie decyzję. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia ze studentem zostanie zawarta umowa.
Stypendium będzie przyznawane na cały okres kształcenia, a student będzie zobowiązany do dostarczania zaświadczenia o zaliczeniu kolejnych semestrów. Jeżeli go nie prześle, wypłata pieniędzy zostanie wstrzymana. Środki nie trafią na konto studenta także w czasie urlopu od zajęć.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w trakcie uzgodnień