Resort zastrzega, że jest jeszcze przed podejmowaniem ostatecznych decyzji, jak będzie wyglądała reforma przyznawania pomocy materialnej na studiach. – Ale mowa jest o tym, aby wyprowadzić system przyznawania stypendiów socjalnych do ośrodków pomocy społecznej, ujednolicić go w skali całego kraju oraz ustalić takie same kwoty wypłacanych stypendiów – zapowiedział podczas konferencji Marcin Czaja, dyrektor departamentu szkolnictwa wyższego w MEiN. Potwierdzają się zatem informacje, o których pisaliśmy (w DGP nr 28/2021, „Stypendia socjalne przyzna OPS, a nie uczelnia”).
Obecnie wnioski studentów są rozpatrywane przez uczelnie. Każda z nich ustala samodzielnie kwoty wypłat. Zatem studenci w identycznej sytuacji finansowej mogą dostawać różną pomoc socjalną tylko z uwagi na to, że studiują w innych szkołach wyższych.