Co powinna zrobić szkoła, jeśli pod pewnymi oświadczeniami i zgodami podpisał się tylko jeden z opiekunów, a drugi wyraża sprzeciw?
Jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każdy z nich jest uprawniony do jej wykonywania, więc o istotnych sprawach dziecka powinni rozstrzygać wspólnie. Jeśli jednak nie mogą porozumieć się w sprawie zapisu syna lub córki do przedszkola lub szkoły (gdy na przykład jeden opiekun chce zapisać dziecko do prywatnej szkoły, a drugi do samorządowej), decyduje sąd opiekuńczy. Po wysłuchaniu twierdzeń rodziców oraz przeanalizowaniu ich sytuacji materialnej podejmuje on decyzję, do jakiej szkoły uczeń będzie uczęszczać. Prawomocne postanowienie sądu zastępuje zgodę drugiego rodzica. Opiekun, który dysponuje takim postanowieniem, powinien okazać oryginał orzeczenia przy zapisie dziecka.