Maksymalnie do 30 listopada 2022 r. samorządy i podmioty prywatne będą mogły wydać pieniądze przyznane w tegorocznej edycji programu „Maluch+” na tworzenie żłobków i klubów dziecięcych.

Taka zmiana znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy z 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 r. (Dz.U. poz. 2400 ze zm.), czyli tzw. ustawy okołobudżetowej.
Co do zasady prowadzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program, który ma wspierać rozwój miejsc opieki dla małych dzieci, ma formę corocznych edycji. To oznacza, że pieniądze uzyskane na ich tworzenie muszą być wykorzystane do końca danego roku.
Jednak w tym roku ta reguła nie będzie stosowana, bo projekt nowelizacji ustawy okołobudżetowej przewiduje dodanie art. 75b do ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.). Zgodnie z nim minister rodziny nie później niż do 20 grudnia br. będzie mógł dla wydatków ponoszonych z pieniędzy Funduszu Pracy na program „Maluch+” określić w drodze decyzji dłuższy termin ich wykorzystania, ale nie później niż do 30 listopada 2022 r. Warunkiem przedłużenia tego okresu jest uzyskanie – na uzasadniony wniosek beneficjenta programu – zgody wojewody na zmianę terminu wykonania zadania podlegającego dotacji. Wspomniana zgoda będzie przekazywana do ministra rodziny, przy czym nie później niż do 30 listopada br.
Umożliwienie wydania tegorocznego dofinansowania w przyszłym roku jest uzasadnione obowiązującym w Polsce stanem epidemii i prognozowaną na jesienne miesiące jej czwartą falą, co w konsekwencji może negatywnie oddziaływać na realizację niektórych zadań, które są wspierane środkami publicznymi, a tak jest właśnie w przypadku programu „Maluch+”. Dlatego, aby uniknąć sytuacji, w której pieniądze nie zostaną wykorzystane w tym roku i będą podlegały zwrotowi, samorządy i podmioty publiczne będą miały więcej czasu na utworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane w ubiegłorocznej edycji programu. Wtedy też zdecydowano o wydłużeniu terminu wykorzystania dotacji za 2020 r. do 30 listopada br.
W tym roku dzięki programowi „Maluch+” ma powstać prawie 25 tys. nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. Natomiast dofinansowaniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania objętych zostało 112 tys. miejsc w istniejących placówkach.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed pierwszym czytaniem