Nauczyciele akademiccy, którzy jeszcze we wrześniu złożą wniosek o urlop dla poratowania zdrowia, będą do niego uprawnieni po przepracowaniu pięciu lat.
Czy lata pracy mają znaczenie?
Czytelniczka od dziewięciu lat jest zatrudniona w jednej z warszawskich uczelni. Rozważa urlop dla poratowania zdrowia. Czy staż pracy będzie uwzględniony przy ocenianiu, czy ma do niego prawo?
Jeszcze obecnie obowiązują przepisy, które wskazują, że urlop na poratowanie zdrowia przysługuje po co najmniej pięciu latach pracy na uczelni. Jednak już od 1 października 2014 r. zmieni się to. Do wolnego będą uprawnieni tylko nauczyciele akademiccy, którzy przepracowali przynajmniej piętnaście lat. Ma to zapobiec nadużywaniu tego uprawnienia przez akademików. Każda uczelnia w oparciu o wytyczne zawarte w ustawie może uszczegółowić, po ilu latach udzielany jest urlop.
Podstawa prawna
Art. 134 ust. 5 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Art. 1 pkt 90 lit. b ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1198).
Czy akademik zapłaci za badania
W związku zaostrzeniem wymogów, które uprawniają do uzyskania urlopu zdrowotnego, coraz więcej osób na uczelni zaczyna się nim interesować. Pan Krzysztof dowiedział się, że zmieni się również sposób orzekania o stanie zdrowia akademika. Czy za nową procedurę będzie musiał zapłacić nauczyciel?
Obecnie sprawa jest prosta. Rektor udziela nauczycielowi akademickiemu urlopu na jego pisemny wniosek. Do niego dołącza orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wykładowca nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia. Od października o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu będzie orzekał lekarz medycyny pracy, który przeprowadzi badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez rektora na wniosek nauczyciela.
Lekarz podejmie decyzję na podstawie wyników przeprowadzonego przez siebie rozpoznania i badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne. Będzie musiał wziąć pod uwagę także dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia. Od jego wyniku – konieczności albo jej braku udzielenia wolnego – będzie przysługiwało odwołanie, zarówno akademikowi, jak i uczelni. Można je będzie złożyć do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela akademickiego lub na siedzibę szkoły. Jeśli orzeczenie lekarskie wyda lekarz zatrudniony w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, odwołanie od niego trzeba będzie wnieść do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy. Należy je złożyć na piśmie w terminie czternastu dni od otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem lekarza, który je wydał. Ten przekazuje je wraz z dokumentacją badań podmiotowi odwoławczemu w ciągu siedmiu dni od otrzymania odwołania. Badanie lekarskie w trybie odwoławczym przeprowadza się w ciągu trzydziestu dni od jego otrzymania. To orzeczenie będzie ostateczne. Koszty badań przeprowadzanych nie częściej niż raz na trzy lata poniesie uczelnia.
Podstawa prawna
Art. 134 ust. 7–9 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Art. 1 pkt 90 lit. c, d ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1198).
Czy ból uzasadnia półroczną przerwę w pracy
Pani Natalia pracuje w szkole wyższej na stanowisku wykładowcy. Od dłuższego czasu odczuwa dotkliwy ból gardła. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że nic poważnego jej nie dolega, ale ma nadwyrężone struny głosowe. Lekarz zalecił oszczędzać gardło. Wskazał, że warto zastanowić się na półrocznym odpoczynkiem. Czy może skorzystać z takiej przerwy?
Nauczycielom akademickim przysługuje urlop na poratowanie zdrowia. Przepisy jedynie ogólnie wskazują, że może skorzystać z tego uprawnienia osoba, której stan wymaga powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Nie uszczegóławiają, jakie mogą to być przypadki. Zatem jeśli zdaniem lekarza ból gardła jest na tyle dotkliwy, że wymaga kilkumiesięcznego leczenia, może być on powodem udzielenia takiego kilkumiesięcznego urlopu.
Podstawa prawna
Art. 134 ust. 5 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Art. 1 pkt 90 lit. b ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1198).
Czy dotychczasowe wnioski o wolne tracą moc
Pan Adam w kwietniu złożył do rektora podanie o urlop na poratowanie zdrowia. Wnioskował o półroczną przerwę. Rektor uznał wniosek, ale zgodził się udzielić wolnego dopiero od 1 października 2014 r. Wskazał, że uczelnia nie ma możliwości znalezienia osoby na zastępstwo i do poprowadzenia studentów, którzy będą u pana Adama bronić prace dyplomowe, a większość podchodzi do tego we wrześniu. Wykładowca uznał, że argumentacja jest słuszna i wstrzymał się z pójściem na urlop, teraz jednak obawia się, że go nie otrzyma, skoro pracuje na uczelni 12 lat, a od października będzie obowiązywał wymóg piętnastoletniego zatrudnienia. Czy jego wniosek o urlop będzie nieważny?
To prawda, że od 1 października 2014 r. nauczyciele akademiccy będą ubiegać się o wolne dla poratowania zdrowia na nowych zasadach, ale przepisy określają okres przejściowy. Wynika z nich, że urlopy udzielone przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy są wykorzystywane na zasadach i wymiarze ustalonych na podstawie przepisów dotychczasowych. Ta sama zasada obowiązuje przy już wszczętych i niezakończonych postępowaniach w sprawach dotyczących tego urlopu.
Podstawa prawna
Art. 51 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1198).
Czy zatrudnienie na pół etatu pozwala na urlop
Pani Kamila pracuje na pół etatu w szkole wyższej. Chciałaby skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia. Czy jej przysługuje?
Z urlopu na poratowanie zdrowia może skorzystać tylko nauczyciel akademicki, który jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Ten wymóg nie ulega zmianie po 1 października 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 134 ust. 5 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Art. 1 pkt lit. b ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1198).
Czy podczas odpoczynku przysługuje pensja
Od kilkunastu lat pan Bogusław pracuje w szkole wyższej. Zaczyna odczuwać symptomy wypalenia zawodowego. Rozważa dłuższy urlop na poratowanie zdrowia. Nie wie jednak, jak długo może on potrwać. Czy będzie mu przysługiwało wynagrodzenie?
Urlop dla poratowania zdrowia jest płatny. Wynagrodzenie akademik otrzymuje co miesiąc i jest ono wyliczane na analogicznych zasadach jak za urlop wypoczynkowy. Jeżeli pan Bogusław zacznie ubiegać się o wolne po 1 października 2014 r., będzie ono udzielone już na nowych zasadach. Przepisy wskazują, że jego łączny wymiar nie będzie mógł w okresie całego zatrudnienia przekraczać roku. Jeśli natomiast pan Bogusław zdecyduje się wykorzystać go w częściach (np. pierwszy potrwa sześć miesięcy), kolejnego można udzielić dopiero po trzech latach.
Podstawa prawna
Art. 134 ust. 11 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Art. 1 pkt 90 lit. c ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1198).
Czy w trakcie urlopu można pracować na etacie
Pani Agnieszka od czerwca przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Jedno z czasopism naukowych zaproponowało jej pracę na pół etatu. Schorzenie, które leczy na urlopie zdrowotnym, nie przeszkadza jej w wykonywaniu zaproponowanych w umowie z redakcją obowiązków. Sprowadzają się one do czytania i redagowania tekstów. Pracę będzie mogła świadczyć, nie wychodząc z domu. Czy może ją podjąć?
W przypadku osób, którym udzielono urlopu na poratowanie zdrowia przed 1 października 2014 r., przepisy wykluczają możliwość zatrudnienia w jego trakcie w ramach stosunku pracy. Nie można też prowadzić działalności gospodarczej. Obecne regulacje milczą na temat umów cywilnoprawnych (zleceń lub o dzieło), to się jednak zmieni od 1 października 2014 r. Przepisy, które będą obowiązywać od tego momentu wskazują, że nauczyciel akademicki korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia nie może w tym czasie wykonywać pracy zarobkowej ani prowadzić działalności gospodarczej.
Podstawa prawna
Art. 134 ust. 10 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Art. 1 pkt 90 lit. f ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1198).