Praca i nauka
Nauka w szkołach ma być stacjonarna. A dopiero, gdy sytuacja epidemiczna kraju ulegnie znaczącemu pogorszeniu, MEiN będzie wprowadzało naukę hybrydową w porozumieniu z GIS i MZ. Ale szkoły i placówki funkcjonujące w trybie stacjonarnym nadal będą działać pod rygorem wytycznych sanitarnych, a także przepisów rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 12 sierpnia 2020 r. zmieniajcego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 1386). Na jego podstawie dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia dla grupy lub całej szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego. Zgoda i opinia mogą być wydane w trybie pilnym, np. ustnie, pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.