Robert T. Ptaszek jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jest pracownikiem Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1999 r. na podstawie pracy "Filozoficzne implikacje współczesnych polskich koncepcji religii". Habilitował się w 2009 r. na podstawie rozprawy "Nowa Era religii? Ruch New Age i jego doktryna – aspekt filozoficzny" oraz dorobku naukowego.

Dr hab. Robert T. Ptaszek jest członkiem towarzystw i organizacji naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Od ukończenia studiów zajmował się m.in. badaniami sondażowymi. W tym czasie jako ankieter oraz koordynator współpracował między innymi z Ośrodkiem Badania Opinii Publicznej, Zakładem Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Ośrodkiem Realizacji Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Od 2016 r. jest członkiem Komisji Bioetycznej przy Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Należy do Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii, a ostatnio został powołany do zespołu Centrum Oceny Nauki i Techniki KUL.

Kieruje realizowanym obecnie Interdyscyplinarnym Projektem Badawczym "Filozoficzna interpretacja sytuacji człowieka religijnego w obliczu pandemii COVID-19: perspektywa polska".

Dotychczasowy dyrektor IBE dr hab. Łukasz Arendt zrezygnował z funkcji na początku lipca tego roku.