W przyszłym roku po ósmej klasie szkoły podstawowej trzeba będzie podejść do sprawdzianów z trzech przedmiotów, a nie czterech. Natomiast na maturze znowu nie będzie egzaminów ustnych. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W roku szkolnym 2021/2022, podobnie jak w obecnym, egzaminy ósmoklasisty i maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie odrębnych wymagań. Będą one zawężone w stosunku do tych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
– Pomimo opracowania nowych wymagań egzaminacyjnych nie został zniesiony obowiązek realizacji przez nauczycieli podstawy programowej kształcenia ogólnego w pełnym zakresie. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na to, że edukacja na odległość lub w tzw. systemie hybrydowym w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 utrudniła realizację niektórych treści podstawy programowej, co uzasadnia zmianę wymogów dla uczniów i absolwentów kończących dany etap edukacyjny i przystępujących do egzaminów zewnętrznych – uzasadnia MEiN.
Natomiast już od roku szkolnego 2022/2023 egzaminy wrócą na dawne tory i będą przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.
Więcej czasu
W przyszłym roku egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w maju. Zmiana terminu ma charakter stały. – Przesunięcie egzaminu o około miesiąc pozwoli uczniom szkoły podstawowej lepiej się do niego przygotować – uzasadnia resort.
Począwszy od roku szkolnego 2021/2022, egzamin ósmoklasisty miał obejmować cztery przedmioty obowiązkowe: język polski, obcy nowożytny, matematykę oraz jeden do wyboru (biologię, chemię, fizykę, geografię lub historię). Projekt ustawy wprowadza zmianę polegającą na rezygnacji z czwartego przedmiotu obowiązkowego. Wynika to przede wszystkim z postulatów zgłaszanych do MEiN przez nauczycieli i rodziców, którzy wyrażali obawy, że egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu powoduje konieczność skupienia się przez ucznia na jednym (wybranym) kosztem pozostałych.
– Nie bez znaczenia w tej sprawie pozostaje to, że do przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w sposób sprawny, obiektywny i sprawiedliwy wystarczą wyniki egzaminu ósmoklasisty realizowanego na dotychczasowych zasadach, tj. z trzech przedmiotów – przekonuje MEiN.
Taryfa ulgowa
Z kolei w roku szkolnym 2021/2022 egzamin maturalny, podobnie jak w tym, będzie przeprowadzony tylko w części pisemnej. Absolwenci będą mieli obowiązek przystąpić do sprawdzianów z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym (języka polskiego, obcego i matematyki) oraz do jednego dodatkowego w wersji rozszerzonej. Do egzaminów ustnych będą mogły przystąpić wyłącznie osoby, które muszą do niego podejść, bo taki wymóg znajduje się w kryteriach rekrutacyjnych do szkoły wyższej.
Aby zdać maturę, trzeba będzie uzyskać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia z każdego egzaminu obowiązkowego na poziomie podstawowym. Natomiast w przypadku sprawdzianu rozszerzonego takiego progu nie będzie. Z projektu wynika natomiast, że obowiązek uzyskania 30 proc. punktów z jednego przedmiotu dodatkowego będzie dotyczył maturzystów, którzy podejdą do matury w 2025 r. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt ustawy w konsultacjach