Z projektu nowelizacji prawa oświatowego, który pojawił się właśnie w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, wynika, że na powołanie przez lokalnego włodarza na stanowisko dyrektora szkoły na okres krótszy niż pięć lat z pominięciem konkursu potrzebna będzie teraz wiążąca zgoda kuratora. Takie rozwiązanie ma być wprowadzone na stałe, a nie tylko na czas pandemii, która utrudnia przeprowadzanie konkursów. Taka sama zgoda będzie też potrzebna do nagłego odwołania z funkcji szefa placówki.
Resort edukacji, który jest autorem projektu, podkreśla, że zmiany mają służyć wzmocnieniu roli organu sprawującego nadzór pedagogiczny podczas wyboru dyrektora szkoły. Ma temu służyć zwiększenie (z trzech do pięciu) liczby przedstawicieli kuratorium w składzie komisji konkursowej (obecnie może zasiadać w niej do 15 osób, w tym przedstawiciele organu prowadzącego, kuratora oświaty, rady pedagogicznej i rady rodziców oraz związków zawodowych). Dzięki temu wybór kandydata popieranego przez kuratorium będzie niemal przesądzony, bo będzie ono miało decydującą liczbę głosów w komisji.
– To wbrew idei samorządności. O wyborze dyrektora szkoły powinny w dalszym ciągu decydować samorządy, a nie kuratorzy powiązani z partią rządzącą. Propozycja wzmocnienia roli kuratora jest skandaliczna – komentuje Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. I dodaje: – Nad obstawianiem dyrektorów szkół przez rządową ekipę można się zastanowić, jeśli samorządy będą mogły wybierać ministrowi wiceministrów.
W projekcie znajdą się też przepisy, które pozwolą kuratoriom skutecznie wyegzekwować od dyrektora lub organu prowadzącego placówkę realizację wydanych wcześniej zaleceń pokontrolnych. Jeśli nie zostaną zrealizowane, kurator może żądać od wójta odwołania podległego mu dyrektora bez wypowiedzenia. Do ministerstwa docierały bowiem sygnały o problemach dotyczących sprawowania nadzoru pedagogicznego, np. przez unikanie kontaktu z kuratorem przez dyrektora, nieudostępnianie dokumentacji w trakcie wykonywania kontroli.
Projektowana regulacja wydłuża także termin na dostosowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego aż do 31 sierpnia 2024 r.
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych