Z projektu nowelizacji prawa oświatowego, który pojawił się właśnie w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, wynika, że na powołanie przez lokalnego włodarza na stanowisko dyrektora szkoły na okres krótszy niż pięć lat z pominięciem konkursu potrzebna będzie teraz wiążąca zgoda kuratora. Takie rozwiązanie ma być wprowadzone na stałe, a nie tylko na czas pandemii, która utrudnia przeprowadzanie konkursów. Taka sama zgoda będzie też potrzebna do nagłego odwołania z funkcji szefa placówki.
Resort edukacji, który jest autorem projektu, podkreśla, że zmiany mają służyć wzmocnieniu roli organu sprawującego nadzór pedagogiczny podczas wyboru dyrektora szkoły. Ma temu służyć zwiększenie (z trzech do pięciu) liczby przedstawicieli kuratorium w składzie komisji konkursowej (obecnie może zasiadać w niej do 15 osób, w tym przedstawiciele organu prowadzącego, kuratora oświaty, rady pedagogicznej i rady rodziców oraz związków zawodowych). Dzięki temu wybór kandydata popieranego przez kuratorium będzie niemal przesądzony, bo będzie ono miało decydującą liczbę głosów w komisji.