Wojewoda może zakwestionować przed sądami administracyjnymi zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły bez konkurs nawet po roku od jego wydania przez organ gminy. Tak orzekł wojewódzki sąd administracyjny.
Wójt przeprowadził konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w maju 2012 r. Miesiąc później na podstawie zarządzenia dokonał jego unieważnienia. Sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który przychylił się do stanowiska organu nadzorczego, że nie było podstawy prawnej do podjęcia takiej decyzji. Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny.
Kierownik gminy rozpisał kolejny konkurs na wspomniane stanowisko, ale ten został także unieważniony przez wojewodę. Od tej decyzji wójt odwołał się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który orzekł, że nie było przesłanek do rozpisywania kolejnego konkursu. Od wyroku nie została wniesiona skarga kasacyjna.
W tym samym okresie – w sierpniu 2012 r. – wójt wydał trzecie zarządzenie, w którym obsadził stanowisko dyrektora szkoły bez konkursu. Zgodnie z nim wyznaczona osoba miała je zajmować przez pięć lat, czyli tyle, ile trwa kadencja dyrektora wyłonionego w konkursie. To ostatnie zarządzenie dotarło do wojewody dopiero po roku od jego podjęcia i zostało unieważnione. Kierownik gminy odwołał się do WSA, który w wyroku z 27 marca 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 1169/13, orzekł, że zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) nie można stwierdzić nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy po upływie jednego roku od dnia podjęcia. Dodał, że w takiej sytuacji wojewoda nie posiada uprawnień, aby we własnym zakresie wydać skuteczne rozstrzygnięcie nadzorcze, które powodowałoby wyeliminowanie przedmiotowego zarządzenia.
Wojewoda w odrębnym postępowaniu zwrócił się do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Argumentował, że zarządzenie o unieważnieniu konkursu zostało wydane z naruszeniem prawa i nie może być wykonane. Powód – wójt nie wykonał prawomocnego wyroku NSA w sprawie bezprawnego unieważnienia wyników konkursu na dyrektora. Zaznaczył też, że jako organ nadzoru zobligowany jest do wyeliminowania z obrotu prawnego zarządzenia, w którym wójt powierzył stanowisko dyrektora szkoły bez konkursu. Wojewoda stwierdził ponadto, że wobec konieczności wykonania prawomocnego wyroku sądu obecnie istnieje obowiązek powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, który odbył się w maju 2012 r.
Wojewódzki sąd administracyjny wskazał, że wojewoda nie ma ograniczeń wobec kontroli zarządzeń i uchwał. Zaznaczył, że zaskarżone zarządzenie nie podlegało przedłożeniu wojewodzie. A to oznacza, że nie może mieć do niego zastosowania wyjątek od ogólnej zasady zakazu stwierdzania nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy po upływie jednego roku od dnia ich podjęcia.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł też, że zarządzenie o powierzeniu stanowiska dyrektora osobie bez konkursu jest niezgodne z przepisami.
Szefem placówki oświatowej może zostać tylko osoba, którą wyłoniono w konkursie
ORZECZNICTWO
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 1 sierpnia 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 498/14.