Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odznaczył medalem Komisji Edukacji Narodowej Dariusza Jakóbka, dyrektora 34 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Jakóbek zabronił uczniom i uczennicom zamieszczania na awatarach w szkolnej platformie Teams symboli kojarzących się z działalnością polityczną czy ideologiczną.

Decyzja Jakóbka została na fali używania w awatarach symbolu Strajku Kobiet – czerwonej błyskawicy po ogłoszeniu przez TK wyroku w sprawie aborcji. Za jego nieprzestrzeganie nowego postanowienia w regulaminie uczniom groziły m.in. punkty ujemne, nagany czy nawet - wydalenie ze szkoły.

O zamiarach odznaczenia Dariusza Jakóbka, minister Czarnek informował już wcześniej. Na antenie TVN24 mówił: „Będę chciał go uhonorować za walkę z ideologizacją dzieci”

Dla kogo Medal Komisji Edukacji Narodowej

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest wręczany od 1956 roku „osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych”. Zgodnie z Kartą nauczyciela medal jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli:

  • autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych,
  • nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,
  • autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież,
  • nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania,
  • działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania,
  • wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • obywatelom polskim mieszkającym za granicą, cudzoziemcom i innym osobom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą i rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i wychowania,
  • innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

W przypadku Dariusza Jakóbka minister Czarnek uzasadniał przyznanie medalu słowami:

Mam ogromny zaszczyt wręczać Panu medal Komisji Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w zakresie edukacji w Polsce, wychowania dzieci i młodzieży, za wielką odwagę. Serdecznie gratuluję!

- Wręczając medal Dariuszowi Jakóbkowi podkreślam, że działania dyrektora 34 LO były uprawnione. Przekazał on projekt regulaminu szkoły do konsultacji radzie pedagogicznej i radzie rodziców, które nie zgłosiły żadnych uwag, ani zastrzeżeń. Ujęty w regulaminie zakaz używania symboliki przez uczniów w awatarach na szkolnej platformie był uzasadniony. Odnosił się do symboli o charakterze politycznym, nawołujących do stosowania przemocy, szerzących dyskryminację, nietolerancję, wykluczenie społeczne – powiedział minister Przemysław Czarnek.

Jak informuje nas biuro prasowe Ministerstwa Edukacji i Nauki, z wnioskiem o przyznanie Medalu wystąpił Tomasz Rzymkowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

W uzasadnieniu Rzymkowskiego czytamy, że: "Dariusz Jakóbek to nauczyciel historii z 16-letnim stażem pracy, zaangażowany w rozbudzanie u młodzieży pasji historycznej". Świadczyć o tym ma to, że był opiekunem laureatów oraz finalistów kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursów historycznych organizowanych m.in. przez IPN, MEiN oraz MON. Był także pomysłodawcą "akcji kultywujących pamięć o miejscowych bohaterach wojen światowych i podziemia antykomunistycznego. Inicjatorem upamiętnień ważnych dla Narodu Polskiego wydarzeń i osób. W uznaniu szczególnych zasług w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego nagrodzony przez Prezesa IPN w 2014 r. nagrodą „Świadek Historii”.". Poza tym Jakóbek odwiedził z młodzieżą groby Pabianiczan pomordowanych w Zbrodni Katyńskiej i pochowanych na cmentarzach w Charkowie, Bykowni, Kuropatach, Katyniu i Miednoje. "Dla uczczenia ich pamięci z grobów przywieziono do Polski ziemię, wysypaną następnie pod Dęby Pamięci. Był inicjatorem upamiętnienia ofiar tej zbrodni, poprzez zasadzenie trzech Dębów Pamięci w Dobroniu k. Pabianic, z nasion poświęconych przez papieża św. Jana Pawła II. Kolejne cztery Dęby Pamięci ku czci pabianickich ofiar Zbrodni Katyńskiej zostały zasadzone jesienią 2016 roku w jednym z pabianickich parków. Stało się to dzięki staraniom powołanego przez pana Jakóbka Społecznego Komitetu Upamiętnienia Pabianiczan - Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W roku następnym zasadzono kolejne cztery Dęby, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi”. Inicjator zasadzenia, w maju 2018 r. na terenie Gimnazjum nr 21 w Łodzi, Dębu Pamięci ku czci znanego przedwojennego sportowca ŁKS - Alojzego Welnitza, zamordowanego w Katyniu. W czerwcu 2017 r. podczas konferencji pn. „Zbrodnia Katyńska”, zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Pabianicach oraz Starostwo Powiatowe w Pabianicach Pan Jakóbek przedstawił prezentację multimedialną powstałą ze zdjęć wykonanych podczas powyższych wyjazdów" - pisze Rzymkowski.

Poza tym jest współautorem scenariusza animowanego filmu „Ludobójstwo” i współtwórcą projektu edukacyjnego „Z albumu Dziadka”. Lokalnie jest także zaangażowany w proces dekomunizacji