Uczniowi, który kształci się w zawodówce, bardziej opłaca się przejść do technikum niż do liceum.
Osoba ucząca się w szkole ponadgimnazjalnej, jeśli zechce ją zmienić, będzie mogła przejść do równoległej klasy. Zasada ta nie obejmie m.in. uczniów zawodówek. Ci będą skazani na niższe etapy edukacji.
Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły publicznej. Ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Zgodnie z projektem uczniowie, którzy będą chcieli zmienić szkołę ponadgimnazjalną i przejdą do równoległej klasy, zostaną zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych z obowiązkowych zajęć. Warunki ustali nauczyciel prowadzący te przedmioty.
Inne zasady obowiązują w przypadku rezygnacji z nauki w zasadniczych szkołach zawodowych. Uczeń każdej klasy zawodówki – nawet trzeciej – będzie mógł zostać przyjęty tylko do pierwszej liceum ogólnokształcącego. Wynika to z tego, że podstawa programowa kształcenia ogólnego w zawodówkach odpowiada I klasie w ogólniaku. Z kolei uczeń trzeciej klasy zawodówki będzie mógł być przyjęty do drugiej klasy technikum, jeżeli wymagane w zawodzie kwalifikacje są zbieżne.
– Proponując takie zasady przechodzenia ucznia z zawodówki do innej szkoły ponadgimnazjalnej, kierowano się podstawą programową kształcenia ogólnego, a w przypadku uczniów klasy trzeciej również zasadami kształcenia w zawodach – uzasadnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Projekt określa też warunki przyjmowania do klas programowo wyższych, niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego. Dotychczas zasady te nie były regulowane. Taka możliwość dotyczy uczniów np. techników, którzy będą chcieli zmienić szkołę na liceum ogólnokształcące, a w swojej placówce nie otrzymali promocji. Z klasy drugiej przejdą do analogicznej w ogólniaku.
W efekcie oznacza to skrócenie cyklu kształcenia z trzech lat pozostałych do jego ukończenia do dwóch. Nauka w technikum jest bowiem czteroletnia, a w liceum trzyletnia. Podobne rozwiązanie dotyczy również osób rezygnujących z kształcenia w szkołach artystycznych.
Aby uczeń mógł skorzystać z tej możliwości, będzie musiał jednak spełnić określony w rozporządzeniu warunek. Mianowicie ze wszystkich zajęć obowiązkowych realizowanych w szkole, do której przechodzi, musi mieć oceny wyższe od niedostatecznej.
– Kwestie przenoszenia ucznia zawsze wymagają indywidualnego podjęcia. Trzeba ocenić, jak rozplanować jego czas, aby mógł wyrównać różnice w kształceniu. Nie da się tego wszystkiego zawrzeć w rozporządzeniu – mówi Marek Pleśniar, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Dodaje, że OSKKO pracuje nad uwagami do projektu.
Przykłady zmieniania placówki
● Uczeń zasadniczej szkoły zawodowej (I, II, III klasy) może przejść do I klasy liceum ogólnokształcącego
● Uczeń II klasy zasadniczej szkoły zawodowej może być przyjęty do klasy II technikum w zawodzie, w którym wyodrębniono klasyfikację wspólną z fachem, w którym kształcił się w zawodówce
● Uczeń I lub II klasy technikum może przejść do I klasy LO
● Uczeń III klasy technikum może być przyjęty do II klasy LO
● Uczeń IV klasy technikum może być przyjęty do III klasy LO
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w trakcie konsultacji