Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w ciągu najbliższego miesiąca uruchomi pilotaż kierunków zamawianych w nowej formule. Będzie finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Resort nauki wciąż zwleka jednak z ogłoszeniem ewaluacji programu takich kierunków. W jego ramach uczelnie mogły otrzymać pieniądze na prowadzenie fakultetów, których absolwenci są potrzebni na rynku pracy. Wydał na niego ponad 1,2 mld zł.
– W połowie kwietnia przedstawimy wyniki badania dotychczasowych efektów programu – zapowiedziała pod koniec marca prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego, w liście do środowiska akademickiego.
Obecnie dane te są analizowane.
– Ewaluacja jest opiniowana przez powołaną w tym celu grupę sterującą – informuje Kamil Melcer z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).
W jej skład wchodzą resort nauki, NCBR oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wspomniane badanie będzie podstawą nie tylko do oceny dotychczasowego programu, ale także stworzenia nowego.
– Przeprowadzona została specjalistyczna analiza dotycząca zapotrzebowania na specjalistów w poszczególnych branżach w kolejnych latach oraz zmian w polskiej gospodarce – informuje biuro prasowe MNiSW.
Uzupełnia, że badanie zostało ukierunkowane na zbadanie potrzeb pracodawców, w szczególności w zakresie kompetencji i kwalifikacji przyszłych absolwentów. Jednym z filarów badania były pogłębione wywiady oraz panele eksperckie z udziałem przedstawicieli firm z różnych branż i sektorów gospodarki. Przedmiotem badania były również bariery (prawne, strukturalne) utrudniające młodym osobom uzyskanie zatrudnienia zgodnego z ich profilem wykształcenia.