Laureaci olimpiad z danego fachu są zwolnieni z testu pisemnego. Wystarczy, że przedstawią odpowiednie zaświadczenie. Ci, którym ono przysługuje, dostaną ze sprawdzianu najwyższą notę

Czy uzyskam zwolnienie z egzaminu

Uczę się w technikum. Jestem w trzeciej klasie. W przyszłym roku będę przystępował do egzaminu zawodowego. Czy są sposoby, które pozwalają na zwolnienie z tego sprawdzianu?
Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej są zwalniani z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. W tym celu konieczne jest przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu najwyższego wyniku, czyli 100 proc. punktów możliwych do zdobycia. Na wydanym świadectwie będzie widniała też adnotacja o przyczynie braku konieczności udziału w teście i posiadanym tytule laureata lub finalisty olimpiady czy turnieju. Szczegóły w tej sprawie podaje do publicznej wiadomości dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) na stronie internetowej (www.cke.edu.pl).
Podstawa prawna
Par. 112 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.).

Czy pod uwagę brany jest każdy konkurs

Jestem uczniem ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej. Biorę udział w wielu turniejach przedmiotowych. Czy aby uzyskać zwolnienie z egzaminu zawodowego każdy z tych konkursów będzie mógł być uwzględniony?
Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych określa w komunikacje dyrektor CKE. Taka informacja jest publikowana najpóźniej w czerwcu poprzedzającym rok, w którym ma być przeprowadzony egzamin zawodowy. Z obecnej widomości wynika przykładowo, że laureaci i finaliści Olimpiady Innowacje Techniczne i Wynalazczości organizowanej przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów będą zwolnieni w 2014 r. ze zdawania egzaminu zawodowego w celu uzyskania uprawnień do pracy m.in. w przypadku zawodów technika: budownictwa, geologa, informatyka, leśnika, mechatronika czy pojazdów samochodowych. Z kolei ci, którzy zwyciężą w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, która jest prowadzona przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, nie będą musieli przystępować do testu m.in. na technika żywienia i gospodarstwa domowego, organizacji usług gastronomicznych, hotelarstwa czy kelnera lub kucharza.
Podstawa prawna
Par. 112 ust. 4 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.).

Czy zaświadczenie z poradni zwalnia z testu

Mam opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o trudnościach w uczeniu się. Czy takie zaświadczenie może stanowić podstawę do zwolnienia z egzaminu zawodowego?
Uczeń lub absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się nie zostanie z tego powodu zwolniony z egzaminu zawodowego. Ani z części pisemnej, ani ustnej. Może jednak przystąpić do niego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, właśnie na podstawie tej opinii. Aby uczeń mógł skorzystać z tych uprawnień, musi przedłożyć dyrektorowi szkoły, a absolwent – dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Podobne uprawnienia przysługują też uczniom, którzy w roku szkolnym przystąpienia do egzaminu zawodowego, byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.
Dyrektor CKE opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości uczniów lub absolwentów i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej komisji. Musi zostać ona opublikowana nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy. Uprawnienia, które przysługują z tytułu posiadania tych zaświadczeń to np. wydłużenie czasu przeprowadzania egzaminu o 30 minut albo możliwość pisania go na komputerze (tylko jeśli głębokość zaburzenia grafii uniemożliwiałaby odczytanie pracy nauczycielowi). Z kolei zdający niedostosowani społecznie mogą przystąpić do egzaminu w oddzielnej sali.
Podstawa prawna
Par. 111 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.).

Czy choroba pozwala na ulgowe traktowanie

Ostatnio przewlekle choruję. Uczę się w szkole zawodowej. Chciałabym zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu. Obawiam się jednak, że restrykcyjne zasady obowiązujące na egzaminie będą dla mnie niemożliwe do spełnienia w związku z chorobą. Czy mogę skorzystać w jego trakcie z dodatkowych uprawnień?
Uczeń lub absolwent chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia. W tym celu trzeba przedstawić zaświadczenie w tej sprawie wydane przez lekarza. Uczeń w takiej sytuacji może korzystać podczas egzaminu np. ze sprzętu medycznego i z leków koniecznych ze względu na chorobę, przerw potrzebnych na ich zastosowanie czy używać odpowiedniego sprzętu i środków dydaktycznych, m.in. komputera.
Podstawa prawna
Par. 111 ust. 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.).

Czy powodem zwolnienia jest niepełnosprawność

Mój syn jest niewidomy. W przyszłym roku kończy szkołę zawodową. Czy może przystąpić tylko do części pisemnej egzaminu w danym fachu i pominąć podchodzenie do części praktycznej?
Osoby, które chcą nabyć uprawnienia zawodowe, muszą przystąpić do zdawania zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej egzaminu (chyba że są laureatami olimpiad). Niepełnosprawność nie daje prawa do pominięcia którejś z nich. Osoby te są jednak uprawnione do korzystania z wielu uprawnień ze względu na rodzaj inwalidztwa. Wynikają one z komunikatu dyrektora CKE. Dla przykładu niewidomi mogą korzystać z pomocy asystenta oraz o 50 proc. dłuższego czasu na rozwiązanie zadań. Z kolei osoby z autyzmem (w tym zespołem Aspergera) mogą mieć w trakcie egzaminu zapewnioną obecność osoby niezbędnej do właściwego kontaktu z egzaminatorami. Uczniowie niepełnosprawni ruchowo (w tym z afazją) mogą skorzystać z pomocy nauczyciela, który będzie odczytywał i zapisywał odpowiedzi. Aby skorzystać z takiej pomocy, należy przestawić zaświadczenie wydane przez lekarza o występowaniu wybranej dysfunkcji.
Podstawa prawna
Par. 111a rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.).

Czy ważny jest termin złożenia pism

W przyszłym roku szkolnym będę podchodził do egzaminu zawodowego. Jestem objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną z powodu traumatycznego wydarzenia. Jeśli uzyskam zaświadczenie będę mógł pisać pracę dłużej i nawet za pomocą komputera. Jeszcze nie wiem, czy chcę z tej możliwości skorzystać. Czy muszę wystąpić o odpowiednie dokumenty w tej sprawie i przedstawić je w wyznaczonym terminie?
Osoba, która chce skorzystać z dodatkowych przywilejów na egzaminie zawodowym, musi uzyskać stosowne zaświadczenie. Opinia rady pedagogicznej jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którzy prowadzą zajęcia z uczniem, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na ich wniosek. Powinna być ona dołączona do deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego, którą składa uczeń w szkole. Osoba, która uzyska możliwość zdawania egzaminu na bardziej dogodnych warunkach, będzie mogła z nich zrezygnować. W tym celu potrzebne będzie złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
Podstawa prawna
Par. 111, ust. 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.).

Czy można zdawać u pracodawcy

Ukończyłem naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Chciałbym zdobyć uprawniania zawodowe z interesującej mnie dziedziny. Jednak nie mam czasu uczęszczać do szkoły, aby móc przystąpić do egzaminu. Wiem, że mogę podejść do niego eksternistycznie, jednak nie przysługuje mi zwolnienie z egzaminu. Uczę się bezpośrednio u rzemieślnika. Czy istnieje możliwość, abym u niego zdawał egzamin zawodowy, który pozwoli mi na potwierdzenie moich kwalifikacji?
Pracodawca, u którego po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin zawodowy jest zobowiązany, nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym ma być on zorganizowany, zgłosić się do okręgowej komisji egzaminacyjnej. Musi złożyć wnioseko udzielenie upoważnienia w tej sprawie. Jeśli go uzyska osoba zainteresowana będzie mogła u niego zdawać egzamin. Jednak taki pracodawca będzie musiał spełnić wymagania, które pozwolą mu na przeprowadzenie sprawdzianu zgodnie z wytycznymi komisji egzaminacyjnej.
Podstawa prawna
Par. 109a rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 ze zm.).