Tak Sąd Najwyższy rozstrzygnął sprawę nauczycielki dyplomowanej, która korzystała ze zmniejszenia pensum dydaktycznego ze względu na pełnienie funkcji kierownika internatu i szkolenia praktycznego.

W 2012 r. dyrektor szkoły zdecydował o likwidacji bursy, ponieważ coraz mniej uczniów chciało w niej mieszkać. Zrezygnował także z prowadzenia w szkole zajęć praktycznych, przechodząc na system praktyk u pracodawców. W związku z brakiem możliwości zatrudniania nauczycielki w pełnym wymiarze czasu rozwiązał z nią stosunek pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191). Wypowiedzenie doręczono jej 24 maja 2012 r. W tym czasie przebywała na urlopie zdrowotnym.

Spór o urlop zdrowotny

Nauczycielka odwołała się do sądu I instancji. Ten potwierdził, że nie było możliwości jej zatrudnienia bez pozbawiania pensum innych pedagogów. Zdaniem sądu o wadliwości rozwiązania stosunku pracy nie świadczy także to, że w momencie jego wręczenia była na urlopie zdrowotnym. W efekcie oddalił żądania byłej kierowniczki internatu.

Sprawa trafiła do sądu II instancji, który uznał, że stosunek pracy nauczyciela w okresie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, przewidzianego w art. 73 Karty nauczyciela, podlega ochronie. Wypowiedzenie po rozpoczęciu tego urlopu jest sprzeczne z jego celem i uzasadnia uznanie rozwiązania stosunku pracy za bezskuteczne. Sąd przypomniał, że urlopu tego udziela się w sposób obligatoryjny po złożeniu przez nauczyciela stosownego wniosku. Uwzględnił więc apelację i przywrócił nauczycielkę do pracy.

Uchwała Sądu Najwyższego

Pełnomocnik placówki wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. SN podkreślił, że w ostatnim czasie ukształtowały się dwie przeciwstawne linie orzecznicze. Wątpliwości ostatecznie rozstrzygnęła uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 26 czerwca 2013 r. (sygn. akt I PZP 1/13), w której przyjęto, że złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z niego nie stanowi przeszkody do rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty nauczyciela.

W ocenie SN cel socjalny urlopu dla poratowania zdrowia nie może dominować nad celem organizacyjnym. Prawo podmiotowe pracownika do przeprowadzenia zaleconego leczenia nie może być chronione w takim stopniu, aby wymuszać na szkole dalsze (po ustaniu urlopu) zatrudnianie nauczyciela mimo braku takiej potrzeby, tym bardziej że jest to związane z ponoszeniem z tego tytułu niemałych i niczym nieuzasadnionych kosztów. SN uchylił więc zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Prawo nauczyciela do leczenia nie może wymuszać na szkole dalszego zatrudnienia go, mimo braku takiej potrzeby

ORZECZNICTWO

Wyrok Sądu Najwyższego z 7 stycznia 2014 r., sygn. akt II PK 138/13.