Pewne miejsce w gminnych przedszkolach mają pięciolatki i sześciolatki urodzone w drugiej połowie 2008 roku. O miejsce nie martwią się również rodzice dzieci, które już do nich uczęszczają. Pozostałe dzieci obowiązują nowe zasady rekrutacji. Kto ma największe szanse na miejsce w przedszkolu?

Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli obowiązują od 18 stycznia tego roku wraz z wejściem w życie ustawy z 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7). Sama ustawa jest efektem wyroku Trybunały Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 roku (sygn. akt K 38/12). Sędziowie TK uznali wówczas, że kryteria rekrutacji do placówek powinny wynikać z przepisów ustawy, a nie z rozporządzenia ministra edukacji. W zależności od gminy nabór dzieci do przedszkoli może trwać obecnie nawet do końca kwietnia. Co więc należy zrobić, aby znaleźć dla dziecka miejsce w przedszkolu?

Które dzieci mają największe szanse na miejsce w przedszkolu?

Pierwszym warunkiem, który należy spełnić, jest zamieszkiwanie na terenie gminy, w której mieści się przedszkole. W większości przypadków dzieci będzie więcej niż miejsc w przedszkolu - wówczas rozpocznie się nabór na podstawie kryteriów, za których spełnienie przysługują punkty. Pierwszeństwo mają dzieci: niepełnosprawne, pochodzące z wielodzietnych rodzin (co najmniej troje dzieci), objęte pieczą zastępczą. Dodatkowe punkty przysługują również w przypadku niepełnosprawności jednego lub dwojga rodziców, niepełnosprawności rodzeństwa lub samotnego macierzyństwa.

Oprócz wyżej wymienionych, podstawowych kryteriów wynikających z ustawy, gmina może określić maksymalnie sześć własnych warunków. Co może się znaleźć na dodatkowej liście? Gminy mogą postawić na przykład wymóg posiadania zatrudnienia przez rodziców. W Warszawie dodatkowe punkty są przyznawane, gdy rodzeństwo dziecka chodzi do tej samej placówki, a rodzice pracują i płacą podatki w stolicy. W Opolu jednym z dodatkowych wymogów jest zamieszkiwanie w odległości 3 km od przedszkola. Z kolei Katowice korzystają z pełnej puli sześciu dodatkowych lokalnych wymogów przyznając dodatkowe punkty np. rodzicom, którzy są zarejestrowani w urzędzie pracy i posiadają jego opinię o aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia.

Kryteria ustawowe mają równorzędną wartość punktową. Warunki gminne są wycenianie niżej i może za nie przysługiwać różna liczba punktów.

Gdy przedszkole nie chce przyjąć dziecka

Ustawa daje możliwość odwołania się od niekorzystnej decyzji komisji rekrutacyjnej. W ciągu 7 dni, od podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci, rodzic może wystąpić do niej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia niekorzystnej decyzji (komisja ma na to 5 dni). Odwołanie od decyzji można skierować do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od jej uzyskania (dyrektor ma kolejne 7 dni na jej rozpatrzenie). Od tego rozstrzygnięcia można złożyć skargę do sądu administracyjnego. Ten co prawda nie może nakazać stworzenia dodatkowego miejsca w placówce, ale ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne w przypadku stosowania przez nią nieprawidłowych kryteriów i nakazać powtórne przeprowadzenie rekrutacji.