Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązki nie tylko wobec uczniów uczęszczających do podległych im szkołach publicznych, ale także wobec zatrudnionych tam nauczycieli.

Głównym obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wobec szkoły publicznej, która jej podlega, jest zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki w placówce edukacyjnej. Gmina (bo to ona najczęściej prowadzi szkołę) musi też zadbać o odpowiednie warunki pracy dla nauczycieli.

Nauczyciele powinni więc mieć udostępniony pokój dla rady pedagogicznej i dostęp do komputera oraz internetu. Szkoły powinny też zapewnić pomieszczenia, które są przystosowane do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych oraz zadbać o odpowiednie wyposażenie ich w pomoce dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. z 2011 r. nr 6, poz. 23) szczegółowo określiło co szkoła musi zapewnić nauczycielowi. Dyrektorzy szkół muszą więc opracowywać wykazy pomocy dydaktycznych, które są konieczne do prawidłowego prowadzenia zajęć - pedagodzy mogą więc zwrócić się o zakup odpowiedniego sprzętu, w tym np. laptopa.

Reklama

Dostęp do biblioteki

Samorządy prowadzą też biblioteki - zarówno gmina, jak i powiat oraz samorząd województwa muszą zorganizować i prowadzić co najmniej jedną bibliotekę publiczną.

Do ich obowiązków w tym zakresie należy także finansowanie zakupu podręczników, podstaw programowych i czasopism do biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmują dyrektorzy szkół, uwzględniając zapotrzebowanie zgłoszone przez nauczycieli.

Zarobki nauczycieli

Zadaniem gmin jest również zapewnienie średnich płac nauczycieli - nie mogą oni zarabiać mniej, niż przewiduje art. 30 Karty nauczyciela.

Jeśli szkoła im tego nie zagwarantuje, musi się liczyć z koniecznością wypłaty wyrównania>>